ئصمةين

 

     كؤذان

 

2004-06-04

       ئاأنهصم- هؤلًندا 

لة نصوان بوون و نةبووندا

ئصمةين

لة نصوان عةشق و كينةدا

ئصمةين

لة نصوان أوناكي و تاريكيدا

ئصمةين

لة نصوان نان و برسصتيدا

هةر ئصمةين

لة نصوان أةش و سثيدا

ئصمةين

لة نصوان سوتان و تةزيندا

ئصمةين

لة نصوان زايةلَةو كثيدا

ئصمةين

لة نصوان   خوداو شةيتاندا

 هةر ئصمةين

 

Home