هةموارکردني دةستوري هةميشةيي لةسةرحســــــابي خةپکي کوردستان

   

ئةبوبکر ئةحمةد ســپصمان

bahman@planet.nl

 

ضةندأؤذصکةولةدواساتةوةختةکاني ثرؤسةي أيفأاندؤم بؤدةستوري هةميشةيي ، زؤربةطةرمي هةوپصکي ضأوثأي ناوخؤيي ودةرةکي لةئاراداية بةمةبةستي دؤزينةوةي أصطاضارةيةک بؤ هةموارکردني ضةند بةندصک لة ثصشــنوسي دةستوري هةميشةي عصراق  ، بةمةبةستي أازي کردني سونةکاني ناوةأاست بؤئةوةي  لةأيفأاندؤمي 15 ئؤکتؤبةر بةپص بةدةستوربدةن وثرؤسةي ئاپوطؤأي دةسةلآتي سياسي لةعصراق هيض ئاذاوةيةکي لص نةکةوصتةوة ، باپوصزي دةوپةتي ئةمريکا زپماي خليل زادة لةثصشةوةي ئةم حةرةکةتةداية ، لةدواي ئةوةي کةثأؤذةوبةرنامةکاني دةوپةتي ئةمريکائةنجامي ثصضةوانةيان هصنالةجةنطي عصراقدا ، ئةوئاپوطؤأةسياسي يانةي کةبةسةر عصراق داهات بةثصضةوانةي لصکدانةوةو ثصشبيني يةكاني دةوپةتي ئةمريکادةرضون ، ئةمأؤمةترسي سةرهةپداني جةنطي ناوخؤودابةش بوني عصراق هةأةشةلةبةرذةوةنديةکاني ئةمريکاوئامانجةکاني ئةوشةأةدةکات ، دةوپةتي ئةمريکاوسةرجةم ولآتاني عةربي وناوضةکةي نيطةران کردوةولةهةوپي ئةوةدان ثيش لةومةترسي يانةبطرن .                            

 

هةموارکردني دةستوروئةوئاپوطؤأةنوصيانةش لةسةربنةماي ســـازش وسةوداکاري نصوان هصزةسياسي يةکاني عصراق دةبصت وهةرجؤرةئاپوطؤأصک لةدةستوردا ديسان لةبةرذةوةندي خةپکي کوردستاندانية ، هةواپةسةراتايةکان سةبارةت بةهةوپي هةموارکردني ثصشنوسي دةستور باس لةئةطةري أصککةوتنصک دةکةن لةنصوان شيعةوسونةوکوردا ، بةثصي ئةوهةوالآنة دةستوري هةموارکراو دةسةلآت ئةداتةنجومةني نيشتيماني عصراق لةدواي ضوارمانط لةهةپبذاردنةکاني داهاتوکةبأيارةلةکؤتايي ئةمســاپدائةنجام بدرصت ، تةعديلاتصک لةدةستوردابکرصت وزؤرلةمةسةلةطرنطةکاني ئةودةستورة بةتايبةتي سةبارةت بةمةسةلةي بأياري أيشةکصش کردني حيزبي بةعس وفيدراپي وبةهصزکردني دةسةلآتي ناوةند وکةم کردنةوةي دةسةلآتي هةرصمةکان ودابةش کردني داهاتةسروشتي يةکان وضةندين مةسةلةي ديکة .                       

 

 ئةطةرضي هةوپةکاني ولآتاني عةرةبي ودةوپةتي ئةمريکاسةبارةت بةئايندةي سياسي عصراق دووئامانجي دذبةيةک وثصضةوانةي هةية ، بةلآم ئةوداخوازيانةي کةعةرةبي سونةبةرزي کردونةتةوةوئةطةري ئةوةش هةيةکوردوشيعةکان ثصي أازي بن ، بةم جؤرةلةدةستوردا دةسةلآت ئةدرصتةئةنجومةني نيشتيماني هةپبذصردراوي داهاتوي عصراق کةدةستورهةمواربکات وئاپوطؤأي تصدابکات ، ئةم ئاپوطؤأانةهةرضؤنصک بن بةدةنطي زؤرينةي ئةنجومةني نيشتيماني عصراق ولةأصطاي أيفأاندؤمي سةرتاسةريةوةجارصکي ديکةلةدةستوري نوصي عصراقدادةضةسثصندرصنةوة ، ئةم ئاپوطؤأةنوصيةبةهيض جؤرصک لةبةرذةوةندي خةپکي کوردستاندانابصت وئةوةش کةلةدةستوردانوسراوةوتائصستائةحزابي کوردستاني دپيان ثصي خؤشة ، بةوةي کةدةسةلآت دةدرصتةئةنجومةني نيشتيماني هةپبذصردراوي عصراق ئاپوطؤألةدةستوري هةميشةييدابکات ،   هصندةي ترمافةقةوميةکاني خةپکي کوردستان لةودةستورةهةموارکراوةداکاپ دةبنةوةوئومصدوهيواي خةپکي کوردسةبارةت بةئايندةي سياسي ئةم جوطرافيايةکةمتردةکاتةوةومةترسي يةکاني دواأؤذزياتردةکات ،      

بةدةليلي ئةوةي لةهةپبذاردنةکاني داهاتوداسةرجةم هصزولايةنةعصراقيةکاني عةرةبي سونةوئةوانةي کةلةهةپبذاردنةکاني أابردوبةشداريان نةکردبوئةمجارةبةهصزصکي بةرفراوانةوة بةشداري تصدادةکةن ، بةوئةندازةيةش ثرؤسةومعادةلاتي سياسي لةعصراقدائاپوطؤأصکي ضةندايةتي وضؤنايةتي زؤرطةورةي بةسةردادصت وهاوسةنطي هصزةسياسي يةکاني عصراق لةبنةأةتةوةدةطؤأصت ، دةسةلآت وکورسي يةکاني ئةحزابي کوردستان لةحکومةت وثارلةماني ئايندةي عصراقدابةأادةيةکي زؤرکةم دةبصتةوة ، هةربةوئةندازةيةش أؤپ وکاريطةري ئةحزابي کوردستاني لةبأيارةضارةنوس ســـازةکاني دةوپةتي ئايندةي عصراقداکةم دةبصتةوةولةضوارضصوةي 3 ثارصزطاي کوردستانداجارصکي ديکةطؤشةطيردةکرصنةوة  .              

 

1 ئةوةي بؤدةوپةتي ئةمريکاطرنطةئةوةيةکةسةرکةوتوانةلةکصشةي جنطي عصراق بصتةدةرةوة ، هةوپيش ئةدات ئاسةوارةکاني ئةوشةأةبةشصوةيةکي نصطةتيفانةکايطةري نةکاتةسياسةتي دةرةوةي ئةمريکاودةرئةنجام وئامانجةکاني جةنطي عصراق لةبةرذةوةندي ولاتةکةي خؤي بشکصنصتةوة ، ئةمريکادةخوازصت لةوئاپوطؤأانةدادةسةلآتي دةوپةتي ناوةندلةعصراق کةم بکاتةوةوتاأادةيةک تاک دةسةلآتي لةعصراقدانةهصپصت أصطةبؤتعددي وديموکراسي خؤش بصت ، بةلآم لةلايةکي ديکةوة واقيعةتي ئاسةوارةکاني ئةوشةأة ئةنجامصکي ثصضةوانةودورلةتةسةورات وثصشبيني يةکاني ئةمريکالةعصراق نيشان ئةدات و دةخوپقصنصت ، بةرزبونةوةي سةقفي داخوازي شيعةکان ومةترسي دابةش بوني ئةم ولآتةودةرکةوتني أوي حةقيقةتي مةيل وطرايشي شيعةکان سةبارةت بةسةرهةپداني دةوپةتصکي ئيسلامي لةخواروي عصراق  ، نيطةرانيةکي زؤري بؤدةوپةتي ئةمريکاو ولآتاني عةرةبي وناوضةکةخوپقاندوة ، ئةوثلان وبةرنامةي کةئةمريکانةخشةي بؤکصشابو لةعصراق لةطةپ ئةرزي واقعدانايةتةوةوناکؤکةلةطةپ بةرذةوةندي وئامانجةکاني ئةوشةأةدا ، هةربؤيةش بةسةلامةتي تصثةأاندني ئةم ثرؤسةيةوسةرکةوتني لةوشةأةداکارصکي ئاسان نية ، ئةمريکاثصويستي بةوةهةيةضاوبةنةخشةوسياسةتةکاني خؤيدابخشصنصتةوة سةبارةت بةئايندةي سياسي عصراق وئةويش دةبص باجي ئةوشةأةبدات ، ئةمريکائةوةندةي سةرکةوتني خؤي لةوشةأةدابةلاوةمةبةستة ، بةوئةندازةيةلةخةمي دؤستةکاني خؤيدانيةوبؤئةوطرنط نية ض لايةنصکي سياسي لةوئاپوطؤأانةدادةبصتةثاپةواني ئةم سينارؤية ، ئةوةي کةبةلاي ئةمريکاوة طرنطة بةبص خشثةوبةبص ئاذاوةئاپوطؤأصکي سياسي لةعصراقدابةوجودبهصنصت کةلةطةپ ئامانجةکاني ئةوشةأةدا بصتةوةوبيکاتةنمونةلةأؤذهةلآتي ناوةأاستدا ، ئيتربةلاي ئةمريکاوة زؤرطرنط نيةلةسةرحسابي ض لايةنصکي سياسي ئةم سةرکةوتنةي خؤي مســـوةطةردةکات لةوشةأةدا ، کةبةبأواي من خةپکي کورد وئةحزابي کوردستاني يةکةم زةرةرمةندي ئةوهةموارکردنةدةبن لةدةستوري هةميشةيي عصراقداکةباس لةئةنجامداني دةکرصت .                                                                                                 

 

2 هةوپوکؤششي کؤمکاري عةرةبي لةدةرةوةي ولآت وجموجؤپةکاني ئةحزابي سونةمةزهةب لةناوخؤي عصراقدابةرةوسازش وسةوداکاري تةواوثصضةوانيةلةطةپ نةخشةوبةرنامةي ئةمريکادا ، ولآتاني عةرةبي زؤرمةبةستيانةثرؤذةوبةرنامةکاني ئةمريکابؤئيــــچلآحاتي سياسي لةأؤذهةلآتي ناوةأاست کةلةعصراقةوةدةستي داوةتص أوبةأوشکةست وناکامي ببصتةوة ، هةوپةکاني جامعةي عةرةبي بؤثشتيواني لةجموجؤپةکاني عةرةبي سونةمةزهةب لةناوخؤي عصراقدا ، هةنطاوصکي جددي يةبةئاأاستةي ثصشطرتن لةدابةش بوني عصراق وداسةثاندنةوةي دةسةلآتي ناوةندوأةت کردنةوةي سيستمي ديموکراسي لةعصراق وناوضةکةدا ، سةرکةوتني ثرؤذةي ئةمريکابؤئيــچلاحاتي سياسي لةأؤذهةلآتي ناوةأاستدامةترسي جددي بؤسةردةسةلآتي ميرنشينةکاني کةنداوي عةرةبي وزوربةي دةوپةتاني ناوضةکةهةية ، بؤيةئةرکي بةرطري لةثاراستني يةکثارضةيي خاکي عصراق وطةأاندنةوةي دةسةلآتي ناوةندي وثصشطرتن لةضةسثاندني سيستمي فيدراپي وديموکراسي ، سةرجةم دةسةلآتداراني ناوضةکةلةدةرةوةونةياراني جةنطي ئةمريکالةناوخؤي عصراقدالةدةوري يةک کؤکردؤتةوة .                                                             

 

ئةحزابي ناسيؤناليستي کوردبةوةي کةداوالةخةپکي کوردستان دةکةن بةپص بةودةستور کؤنةثةرستانيةبدةن ، أاستةوخؤبةرثرسياردةبن لةبةرامبةر ئةم بأيارةهةپةوثصضةوانةيةولةبةهةدةرضوني ئةم فرسةتةمصذوويي وزصأينةوضارةنوس وئايندةي سياسي خةپکي کوردستان                                                              

ئةبوبــکرئةحمد ســپصمان

13 -10-2005 هؤپــندا