يادي حةظدةيةمين سالَأؤذي ئةنفال
ريثؤرتاذ : شلصر أةشيد

   

ئةمأؤ 16-04 -2005  لة شاري تؤرنتؤي كةنةدا , لةذصر ناوي

 (طونجاوترين وةإلإم بة ئةنفال سةربةخؤيي كوردستانة)  توانرا سةركةوتوانة يادصك لة ئةنفال بكرصتةوة .

 

دةروازةي هؤلَةكة أازابؤوة بة ثصشانطاي تابلؤيي ئةم بةأصزانة:

(نوري كةريم, بورهان مستةفا, دارا ئارام, كاوان قادر) كة بةخؤيان و كامصراي فلَضةكانيان و كاري سيراميك , ئامادةيي خؤيان ثصشان دابوو بؤ ئةو يادة.

كاتص كةنيطاي ئامادةبووان طوزةري دةكرد بةنصو تابلؤكاندا, تابلؤكان بؤخؤيان دةدوان و باسيان لة مةئساتي ئةنفال دةكرد , تابلؤكان هاواريان لص هةلَدةستاو منالإن دةيانقيذاندو أاياندةكرد, ثصلإوةكانيان لصبةجصدةما, شيرةخؤرةكان ئةطريان بؤ مةمة كةوتووةكاني دةميان , كةدايكيان فرياي هةلَطرتنةوةي نةدةكةوت , منالإن بةدةم هةنسك و بةهةناسةسواري أاياندةكردو دةستصكيان بة دةستي دايكيان و دةستةكةي تريان   درصذ دةكرد بؤ تاكة ثصلإوي بةجصماويان .

 

سةرةتاي يادةكة بة  بةخصرهاتني ئامادةبووان و دةقيقةيةك وةستان بؤ طياني قوربانياني ئةنفال دةستي ثصكرد لة لايةن (نورةدين وةيسي)يةوة .

 

يةكةم بأطةي يادةكة خوصندنةوةي بابةتصك بوو لةلايةن (طؤران عةبدولَلآ) وة, بةناوي دةنطةكان و هةموو ئةو بةأصزانةي لة طصأاني يادةكة هاريكاريكردن

 

لة ذصر سصبةري 182 هةزار ئينساني لةناوضوو باس لة سةرةتايةكي تازة لةكاركردن و متمانةيةكي تازة بةخؤكردن بؤكارصك كةلةدةستيان دص بيكةن.

لةوصدا ئاماذةي بةوةكرد كةسةداي 17 سالَ عومري كارةساتصكي ئاوها طةورة هةردةنط دةداتةوة, تراذيدياي طةورةي دوصنص و بريني تةأي ئةمأؤ هانامان بؤدصنص, سؤزو هاوخةمي ئةوهةموو جةستةونبووة وامان لصدةكا لةهؤلَصكي لةو جؤرة كةهةبوو كؤببينةوة.

 

دوابةدواي ئةو وتارصكي " دكتؤر ئةميري حةسةن ثور" لة ذصر ناوي :( بةرةو تصطةيشتن و بةربةرةكاني ئةنفال )  لةلايةن (جةمال مةحمود)ةوة خوصندراوةية لةسةر خواستي نوسةر خؤي .

 

داخوازينامةي يادي حةظدةهةمين سالَأؤذي ئةنفال لةلايةن (سامان سةعيد)ةوة خوصندرايةوةكةلةم ضوارخالَة ثصك هاتبوو:

1- أاثصضكردني ئةنفالضيةكان و ئةوانةي دالَدةي داون بؤبةردةم خةلَكي كوردستان و سزادانيان.

2-طونجاوترين وةلإم بةئةنفال سةربةخؤيي كوردستانة.

3- ناساندني كارةساتي ئةنفال بةكؤمةلَطاي نصودةولَةتي.

4-قةرةبووكردنةوةي مةعنةوي و مادي كةس وكاري ئةنفالةكان, وةلإم دانةوةي دروست و خصرا بةو كصشة ياساييانةي بؤيان دروست بووة.

بةشي سصيةمي بةرنامةكة تصكةلآوبوون بوو بة دونياي شيعر . كةسةرةتا بة شيعرصكي شاعيري خؤشةويست (ئيسماعيل خورمالَي ) بةناوي (ئةنفال يان خوأةمي طورط) لةلايةن  دةنط ناسك و ثأسؤزي (باران عةلادين)ةوة, لةسةر أةزامةندي شاعير خؤي خوصنرايةوة .

(وةرة با لة خودا بثرسين)  هؤنراوةيةكي شاعيرو أؤذنامةنووس (ظينؤس فايةق) لةلايةن (طؤران عةبدولإ)  خوصندرايةوة, لةسةر خواستي شاعير خؤي, كةزؤري ثصخؤش بوو بؤ خؤي لةو يادةدا ئامادة بص.

 

خوصندنةوةي دووهؤنراوة لة لايةن شاعير  (نالَةحةسةن)ةوة , بة دةنطصكي ثألة سؤزو توانةوة لة طةلَ يةكةيةكةي وشةكانا و تصكةلَ بة مؤسيقا خوصندرايةوة. .

 

شانؤطةرييةك بةناوي(مؤنؤمصنتصك بؤ ئةنفال نمايشكرا كةلة دةرهصنان و ئامادةكردني

(جةبار محةمةد ) ناسراو بة (جةباري ماراسؤن), لة نواندني خؤيي و مازيارجةبار و خةندةو كؤمةلَصك منالَي ضاوطةش و هةموو ئامادةبوواني هؤلَةكة.

بةأاستي و بةواقعي لة ئةنفال دةدوا, سةرةتاي شانؤكة بة سورةتي ئةنفال و هاوارو زريكةو قيذةي منالَ و طةورة و دةنطي تةقةو تؤث دةستي ثصكرد,  هةروةها دابةشكردني مؤمصكي خنجيلانة بةسةر يةكةيةكةي طةورةو بضوكي ئامادةبووان و داطيرسان و داناني لةسةر جل و بةرطي بةجصماوي ئةنفالكراوان, ثاشان خوصندنةوةي بةيانامةي(ضاك) وةك بةشصك لة شانؤكة . لة كؤتايشدا شانؤكة  بةفوكردن لة مؤمةكان سةركةوتوانة كؤتايي هات و جصطاي خؤشحالَي ئامادةبووان بوو.