له م شه وه دا

ئاراس قه ره دا غی

1992

 
له‌م شه‌وه‌دا
خه ڵکی وه کو دارستانێک
خۆشیان لێ بووه به‌ (باو (
به هه موو لایه کدا
سه مایان پێ ده کا
له م شه وه دا
خه می تاڵم لێ بووه‌به‌
سه گێکی برسی و
به‌ده‌م ئه‌م ڕێ یه‌وه‌
 وورده‌وورده‌خه‌ریکه‌
له‌شم ئه‌خوا
له م شه وه دا
یادی خۆشه ویستی تۆ
بۆته دڵۆپێک خوێن و
خه ریکه له گه ڵ ئازاره کانی له شم
به ره و ئاسمان
ڕێگا بۆ خۆی نیشان ئه دا
له م شه وه دا
 وا خه‌ریکه‌بۆ بینینت
چاوه‌کانم وێڵ ده‌بن و
ئازاره کانیشم به‌ده‌م شه‌ماڵی
خه‌مه‌وه‌یادگاریه‌کانی
لێ ئه‌بێته‌سێبه‌رێک و
خۆرێک خۆی تیا شاردۆته‌وه‌.
 

 

 
           

 

02/09/2015

 

goran@dengekan.com

 

dangakan@yahoo.ca