یو سف ئه حمه د مه نتك

 

تێڕوانین و بۆ چونی چه ند ین كه سا یه تی كورد سه باره ت به

پێشانگای نێو ده و له تی په ر تووك له فرا نكفۆرت و چه ند هه وا ڵێك .....

 

سه ر له به یا نی ڕۆ ژی یه ك شه مه ڕێكه و تی 8/10/2006دوا ڕۆژی كه دوا ڕۆ ژی پێشا نگا ی نێو ده و له تی بۆپه رتوك له فرانكفۆرت بوو ، له شو ێنی به شی پێشانگای كوردی كۆ ڕێك بۆ ( شه فیق حا جی خدر )له سه ر پرۆ سه ی داد گا یی سه دام  به ڕێوه چوو، ژما ره یه كی زۆر له مێوا نان ئا ماده ی ئه م كۆ ڕه بون.

ئیداره ی پێشانگا پێیان ڕا گه یاندم كه بڕیار بو مه را سیمی ڕێز لێنان ئه نجام بدر ێ ، به ڵام به ڕێوه نه چوو.

خا توو ئه لما س حسیب به ڕێوه به ری خێوه تگای ڕۆشنبیر ی له وه زا ره تی ڕۆ شنبیری حكو مه تی هه ر ێمی كوردستان وه كو نو ێنه ری وه زاره ت  به شدار ی كر دبو له م پێشانگا یه ی فرا نكفۆر ت پێ ی ڕا گه یاندم كه سه ر دانی به شه كانی شو ێنی ئه م ووڵا تانه ی كر دوه و قسه و باسیان كردوه و ڕا گۆ ڕینه وه له نێوانیان دا هه بوه له سه ر په ر توك و ڕه و شی پێشا نگا كه به گشتی ئه م شو ێنانه ی چون ووڵاتانی (هنگاریا ،ڕۆ مانیا ،تنزا نیا ، مۆزه مبیق ،جۆر جیا ،بودابست ،بولگاریا، ئێراق، شیلی،مكسیكۆ، هندستان میوانی ئه م ساڵی پێشانگای فرانكفۆرت بو، بلڕوسیا، كڕواتیا ، ڕوسیا، له ڕۆژی 8/10 ش سه ر دانی ئه م ووڵاتانه یان كرد بو امر یكا ،سوید، كندا، انگلترا ،فرنسا،ئو سترا لیا ) هه ر وه ها گوتی" جگه له م ووڵا تا نه سه ر دانی هیچ ووڵاتێكی ترمان نه كردوه ، به پێچه وانه ی هه ند ێك ڕا گه یاندن كه پێشتر ئا ما ژه یان به هه ند ێك ووڵاتی تر كر دبو".

دید و بۆ چو نی چه ند كه سا یه تیه كی كوردمان وه ر گرت كه له وێ ئا ماده بون وه سه ردانی زۆر شو ێنی ووڵا تانی  به شداربویان كردبو  ،چۆن پێشا نگا ی نێو ده و له تی فرا نكفۆرت بۆ په رتوك و به شداری كورد له م پێشانگا جیها نیه  ده بینن ؟

دكتۆر سه ر وه رعبدالله  ما مۆ ستا له زا نكۆی بیله فیلدی ئه ڵما نی / كۆلیژی زمان و ئه ده ب پسپۆڕله ڕه خنه ی ئه ده بی ها و چه ر خ، بۆ مان دواو گوتی :"ئه م كۆ بو نه وه یه ی جۆراو جۆ ری كلتورلێره له پێشانگا یه جیها نییه یه كێكه له چا ڵا كیه هه ره گر نگه كانی دو نیا ی ئیمڕۆ مان ، ئه گه ر له پێشودا ئه م پێشانگا یه  كۆ مه لێك ئه ر كی ڕۆ شنبیر ی هه بوو بێت ئیمڕۆ ئه ر كه كانی گه وره تر بوه به وه ی ئه م كلتوره جیا جیا نه له یه كتر نزیك بكاته وه ودووریان بخاته وه له به یه كدادان وله یه كتر تێنه گه یشتن،

بۆ كوردیش هه نگا وێكی دیكه یه به ره وئه و ده ر گا یانه بڕواتكه شیا وی ئه وه ن بكر ێنه وه بۆ نا سینی كولتوره كانیان هه میشه و هه میشه كورد پێو یستی به وه هه یه نزیك له م كلتورانه وه بخو ێنن وچاڵاكی بنوێنن".

 

مامۆ ستا جه ما ل خه زنه داریش به م جۆره دواو گوتی :"وا بزانم ئه مه خه و ێكی دورو در ێژی ڕۆ شنبیری كورد بو كه چا په مه نیه كانی كورد ی ، له پێشانگا یه كی نێو نه ته وه یی ڕۆشنبیرانی كورد ، نوسه رانی كورد به به ر هه مه كانی خۆ یا نه وه له م جۆره پێشانگایا نه به شدار بن ، هیوام وا یه بۆ سا له كانی دا هاتوبه ر هه می ڕۆشنبیری و ئه ده بی كوردی به زمانه كانی بیا نی وه ك: ئه لمانی ، ئینگلیزی ، فره نسی ، توركی ، عه ره بی  و فارسی چاپ بكه ن و به شداری بكه ن لێره بۆ ئه وه ی باری ئه ده بی و ڕۆ شنبیری كورد به م نه ته وانه بنا سێنن"،

بۆبه شداری  كورد یش  به ڕێزیان گوتی" ڕوودا وێكی گه وره ی نێو نه ته وه ییه ،بۆ ئه وه ی ڕۆشنبیرانی جیهان  تێكه ڵ به یه كتر ببن ، گه لی كورد یش یه كێكه له وا نه ی پێو یستی به تێكه ڵبونی ڕۆ شنبیرانی جیهان و به ر هه مه كانه وه هه یه ".

 

در ێژه ی هه یه ....

 

 

9/10/2006

ئه لما نیا

 

 
           

 

02/09/2015

 

goran@dengekan.com

 

dangakan@yahoo.ca