October 2005

Oct 1, 2005 ذمارة  :251 خولي دووةم

بؤضوونيَك لةبارةي طةندةلَي و خؤثيشاندانةكةي كةلار
سةلام عةبدولَلآ
ئيمرِؤ مةكتةبي سياسي و لةذنةي مةركةزي هةردوو حيزبي دةسةلآتدار، لة هةمان كاتدا بة شيَوةي راستةوخؤ يان ناراستةوخؤ  بوون بة:
مةكتةبي بازرطاني
  , مةكتةبي بةلَيَندةران , مةكتةبي عةقاري، ومةكتةبي تةندةر. ........................

ستراتيذي نوصي ئةمريكا و جصطةورِصطةي كورد
ئيسماعيل ئيبراهيم رِواندزي
بةشي دووةم

(لة سةرةتاي شةستةكان كصشةي كورد بؤ يةكةمين جار ، وةك بزووتنةوةيةكي سياسي نةتةوةيي رِصكخراو و خاوةن رِابةٍرايةتصكي لصهاتوو ، تواني خؤي بسةلمصنص لة طؤرِةثاني سياسي ناوضةكةدا ( بة تايبةتي لة عصراق ) .).............................
           بةشي يةكةم

ثةيظ - ئةلَقةي 26
ذن ضارةكصكي كؤمةلَة
ظينؤس فايق

بريار بةدةستاني ثارتي و يةكصتي ئةوانةي لة عةرةبي زيرةكن , لص لة كوردي تةمبةلَ
قادر نادر

بةلَص ي زةقنةبووت !
عومةري خةتات

ضةند تصبينييةك بؤ كاك بيلالي بص نوقتة(خالَ)
طؤران هةلَةبجةيي

الغاء رسمية اللغة الكوردية في الدولة الاتحادية.. والبسمة الأخيرة للكورد
محسن جوامير ـ كاتب كوردستاني 

(الصفحة الشخصية للكاتب)

 سجن نقرة السلمان في مذكرات شهود عيان  !
1


شه مال عادل سليم

Oct 2, 2005 ذمارة  :252 خولي دووةم

تالَةباني كوردي ثص طةلصك بير كولة
ئةمجةد شاكةلي

(.. با بةو مليؤنان دؤلارانةي , كة دةسةلآتداراني كوردستان دةيدزن و دةينصرنة دةرصي كوردستان و وةك سةرماية دةيخةنة طةأ , بأصك باري ذياني ئةو كةركوكييانة ئاسان كرابا و خانوو و جص و خوصندنطةو ذيانيان بؤ دابين كرابا , ئةو دةمي ئةطةر هةلاتبان و كةركووكيان جصهصشتبا , با تالَةباني نصوي خيانةتكاري لص نابان ! ) .  .......................

دةستوورو أيفؤرم
كاوة ئةمين


دةكرصت داناني دةستوور بؤ ولآتصكي وةكو عيراق، وةكو ريفؤرمثك لةو ريفؤرمانةي كة ئيمرؤ لة رؤذهةلآتي ناوةراستدا، لة ذصر فشارة دةرةكييةكان بة ثلةي يةكةم و فشارة هةرصميةكان بة ثلةي دووةم، روودةدةن،
....................

ضةند تصروانينصكي شيعري بص عةورةت
ئةحمةدي مةلا
دةربارةي قسة كردن
سةردار عةزيز
سالَةكاني سازان
ئيسماعيل خورمالَي
سةبارةت بة (خيانةتكاري) خةلَكي كةركوك و(وةفاداري) جةلال تالَةباني
عرفان كةريم

شةوصك بةسةر تؤدا دةأذصم
ئيدريس عةلي

مافي ضارةي خؤنووسين، لة "باشووري سودان و باشووري كوردستان" دا
شاهــؤتؤفيق

وتةكاني سةرؤك كؤمار... و ... ريفراندؤم ..!
نامؤ سامان

ناهوشياري سياسي ئاشي دةسةلآت دةطصأص لةکوردستان
ئةبوبکر ئةحمةد ســپصمان

لةم قؤناغةضارةنوس سازةدا ، کةبؤيةکةمجارةلةمصذووي سياسي عصراقداولةأصطاي أيفأاندؤم ودةنطداني طشتي وسةرتاسةري خةپکي عصراقةوةئيمکاني ئةوةهةيةئايندةي سياسي ئةم ولآتةبةشصوةيةکي ئارةزومةندانةلةدةستوري هةميشةييدا بضةسثصندرصت وأصکبخرصتةوة ، ئةمةباشترين فرسةتي زصأيني مصذوويي يةکةبؤخةپکي کوردستان هةپکةوتوة ، خةپکي کوردستان دةتوانصت لةأصطاي ئةم أيفأاندؤمةوةکؤتوبةندي ضوارضصوةي دةوپةتي عصراقي زؤرةملص وداطيرکةرانةتصک بشکصنصت و ئةم دةستورة ويةكثارضةيي خاکي عصراق أةتکاتةوةودروشم وداخوازي دامةزراندني دةوپةتصکي سةربةخؤلةکوردستان أابطةصنصت ،..........................

(بابةتةكاني تري نووسةر)

ئاو
هةياس بؤسكاني

بةس سوكايةتي بة خةلَك بكةن
ئةكرةم عةبدولَلآ
ئصراق لة قةسابخانةكةي سةدام و بةعسيةكانةوة
بؤ سةروثصخانةكةي عةدنان ثاضةضي و هاوبيرةكاني
ئةردةلان عةبدولَلا

طريمان بةختيار عةلي و برادةرةكاني، نيتشة، هايدةطةر و سلؤتةردايكي كوردن،
 ئةي هيتلةرةكةيان كيَية؟!

سةلام عةبدولآ

بةكورتي , بؤضي سةرؤك كؤمار هةر جارةي لة ذصر ئالآيةك ثاسةواني شةرف دةثشكنص؟
يوسف مةنتك

ئةوةي بؤ دةسةلآت وةرطرتن  شؤرش دةكات ,
 ئامادةية لةو ثصناوةدا هاوكاري دوذمني نةتةوةكةشي بكات
سةلآح حةقطؤ

باوةش
فةهد طردةواني

بؤ هاوأصياني كؤنطرةي "هةلَوصست" لةسةر دةستووري عصراق ... ئةكرةم محةمةد

سةرداني بةرثرسي جنيَظي سةنتةري منالآن بة هاوكاري سةليبي ئةحمةري دةولي بؤ بغداد ..!!

ئايندةي طةرميان - ذمارة 6 - لاثةأة   1   -   2   -  -    4   -   5    -    6    - 7   - 8  

دةنطي مرؤظ
ذمارة 6


  سامان قادر - ( كارةكاني تر  )

Oct 3, 2005 ذمارة  :253 خولي دووةم

بؤكورد : لةسةربةخؤيي كةمتر قؤأةمافة
د.ئةحمةد ميراودةلي

(دواي ئةوةي لة ريفراندؤمي نارةسميدا نزيكةي 99%ي دةنطدةران دةنطيان بؤ سةربةخؤييدا , كةويستي راستةقينةي طةلي كوردستاني دةسةلمصنص, دةبص بثرسين , ئةطةر سةركردايةتي ثارتة كوردستانييةكان أصز لة ويستي زؤرينةي خةلَكي كوردستان نةطرن و سةربةخؤي نةكةنة دروشميان و هةولَي راستةقينةي بؤ نةدةن , دةبص ثارتي ض طةل و ض ولآتصكبن .) ..............................
 

ستراتيذي نوصي ئةمريكا و جصطةورِصطةي كورد
ئيسماعيل ئيبراهيم رِواندزي
بةشي سصيةم

              بةشي دووةم

              بةشي يةكةم

عامودي طةورة و بضوك  لة هةموو سةردةميَك   بة ..... ئاوارةكاني كةركووك
عةلي مةحمود محةمةد
(لةيادمة دوو رِؤذ بوو  سةدام بةثيَلآو ويَنةي بؤ دروستكرايةوة لة كةركووك  , لة ضاوثَكةوتنيَكي تةلةفزيؤنيدا  ئاوارةيةكي بة سةزماني ساويَلكة وتي : دوو سالَي ديكة كةركووك دةبيَتة هؤنط كؤنط , بةلآم  نةيزاني لة سايةي دةسةلآتدارييةتي دزدا دةبيَتة كابول . )..................

خةلَكي كةركوك "خائين"نين
هيدايةت مةلا عةلي
طةرِانةوةي  ذمارةيةك خيَزان  لة كةركوكةوة  بؤ سليَماني و هةوليَر  سةراني  ئةحزابي ناسيؤناليستي كوردي هةراسان كردووة ,
.................

قسةكةي مام جةلال راستة , بة لام ئصوة و ثارتي بةرثرسياري يةكةمن؟  
قادر نادر
(هةقة ئصوةو ثارتي بةرةسمي داواي لصبووردن لةو سئ بةشة(ئةنفال ,ئاوارة,خةلكي كيميابارانكراو) بكةن كة لةشؤرشي ئةم جارة زؤرتين قوربايان داو كةمترين دةست كةوتيان بةركةوت .)

قسةكاني جةلال تالَةباني و أاثرسي لةسةر دةستوور
سيروان ئةمين

ئؤثؤزسيؤن لةنيَوان رةوايةتي سياسي و ئةركة كؤمةلاَيةتييةكاندا
نوري بيَخالَي
ئؤثؤزسيؤن لةيةك كاتدا بوونصكي سياسي و كؤمةلاَيةتي هةية، بوونصكي سياسيية بةو ثيَيةي لة سياقصكي ميَذوويي دياريكراودا و لةناو هةلومةرجصكي سياسيدا، هةلَطري ثرِؤذةيةكي سياسيية لةبةرامبةر ئةو دةسةلاَتةي لة طوتار و ستراتيذ و كارةكانيدا
 بؤشاييةك هةية
.....................

ضاككردني كؤمةلَطاي كوردستان
عةقدي كار (قةرارداري كار)
ئاسؤ حامدي

جاريَكي تريش دةربارةي دابةش كردني ساماني سروشتي لة سيستةمي فيدرِالَي دا
(لة كاتيَكي بة سةرضوو)
جةلال بةرزنجي

طؤص و ضاوو شتي تريش
ئامادةكردني : محةمةد فةريق حةسةن

كوردايةتي: مةسوولص دةناسم ,ثةنا بةخوا , ئةوةندةي كورد خؤشدةوص , قةستصتي ببصتة زاواي هةرضل مليؤنةكةي!

أةمةزان و موزةخرةفات
محةمةد غةفور
ئةوكاتةي شيعر دةمرصت
عةبدولَلآ عةلي
بؤ مةسيفي كة هاوأص نةبووين
ئةحمةدي مةلا
بؤ يادت ئةنوةر مةسيفي
فةهد طردةواني
خةمة ثاييزييةكان
كاوةي خةسرةو كاواني
سةركةوتني نارِةزايةتي ية جةماوةريةكاني كوردستان، لةطرةوي ضيداية؟
عةبدولَلآ مةحمود
كورد ...... سالآنصكي تر ئةو محةلانة..!
موحسن جوامصر
طةلص ثصويستيمان بة هصزي ئةمريكي هةية
وةرطصأاني : أصناس جاف
دةستوورو بةرطة نوص يةكةي ثاشا
حةمةأةشيد هةرةس
بزوتنةوةي ذنان , داخوازيةكانيان و شصوةي أصكخراوبوونيان
وةلآمصك بة نابةرابةري جينسي
وةرطصأاني : سةيران رةحيمي
هةنسكي ثةثولة
خالَة بةكر
سونةي عصراق بؤخاتري خوا ئصوة ضيتان دةوص؟
خاليد مةجيد
لةطةشةي ديموكراسييةوة
بؤ هةرِةشة لةخةلَكي كةلار!
محةمةد غةفور
ثرسة نامة

لماذا يمنعون المغتربين التصويت على الدستورة
خليل نوري

September of Poet -by:Didar Masifi


 أصناس (كارةكاني تر)

Oct 4, 2005 ذمارة  :254 خولي دووةم

ئايا سيَكس هؤكاريَكة بؤ ضةوساندنةوةي ذنان!
تامان شاكر

ئةمرؤ لة سةرتاسةري جيهان بزووتنةوةي فيمينيستي هةية،هةنديَكيان سةربةخؤن و هةنديَكيان لةطةلَ سيستةمي ثياواندان،و يان ثياوان بؤ ئةوان بيردةكةنةوة، يان بؤبةرذةوةندي خؤيان و ثياوان كار دةكةن.لة كوردستان تا ئيَستا ذنان خؤيان كؤ نةكردؤتةوةو نةبوون بة هيَزيك،و نةيان توانيوة كاريطةريان هةبيَت لةسةر كؤمةلَطة.
>>>>>>>>>>>>>

مانطرتن و خؤثيشاندان بةهصزترين ضةكي ئصمةية
سةبارةت بةأووداوةكاني ئةم دووايانةي كوردستان
                ئازاد ئارمان

سةربوردةي ثياوي تةنيا
سةردار عةزيز

 

ظايرؤسي طةندةلَي وئةركي دةسةلآت
فةرةيدون حةمةأةشيد 
 

شيعري سويدي " تؤماس ترانسترؤمةر"
وةرطصأاني : أزطار شصخاني


مةرطي شاعيريَكي تر

بؤأوحي ئةنوةر مةسيفي و ذن ومندالَةكاني
أزطار شصخاني

نامةيةكي درةنط وةخت بؤ ئةنوةر مةسيفي
قادر وةرتص

طةمةي ئاطر
يوسف مةنتك

  بؤ هةركةسصك ذياني مرؤظايةتي لامةبةستة - باوكي كارؤ
  ئةوة بؤضي هةموو شاعيرة خؤشةويستةكانمان ناوي ناخؤشيان هةية - ئةردةلان عةبدولَلآ
  ئاخ لة كورد - ئةنوةر خةراجياني
  ناحالَيبوون - توانا

هةوليَر ...
بة ثيَي نووسراو
ي رةسمي ئاسايشي ناوةخؤ برِياردرا تا دواي راثرسي هيض كارو ضالاكييةكي جةماوةري ئةنجام نةدريَت لةبةربووني مةترسي تةقينةوة

العراق دولة عربية، إذا كل عراقي عربي
فهل أنا عربي!؟
ابراهيم ملازاده  سامان قادر - ( كارةكاني تر  )

ئةتواني ئةم "سكرين سةيظةرة" لاي خؤت داطريت
لة دروست كردني " سامان قادر"ة
قةبارةي فايلةكة
5.5’Mb’

Oct 5, 2005 ذمارة  :255 خولي دووةم

شيعرو شتةكان
عةبدولموتةليب عةبدولَلآ

( لةنصوان شيعرو شاعيردا دووجؤر خةيالَ و دوو جؤر زمان هةية , يةكصكيان بة شيعرةوة دةلكص , ئةويديكةيان بة شاعيرةوة , بص ئةو دووجؤرة , بص ئةو بؤشايية , بص ئةو دةرفةتة خوصنةري جياواز لة دايك نابص .) ..........................
(بابةتةكاني تري نووسةر)

طةندةلَي يا جةردةيي
ئةمجةد غةفور

" ئةم دوو هصزة ميليشياية هيض نةخشةو بةرنامةيةكيان نةبووة بؤ ئةوةي كوردستاني عصراق بكةنة ولآتصك و دةولَةتصكي تصدا دابمةزرصنن و بةرصوةي بةرن  , قازانجي ئةوان لةم وةزعيةتة نالةبارةية تائةوةي دةولَةت و جصطيري سياسي ثصك بصت , .............................

حزب (التحرير الاسلامي) .... سةرئصشةكةي دانيمارك
طؤران هةلَةبجةيي

تصثةرين بةدلَي دةريادا
حسصن ئةحمةد

ضةند ياداشتي بصمانا
بةشي يةكةم
سالَح سووزةني

تةنهايي
سيروان كارواني

ثرسيارصك لة جةلال تالَةباني
سيروان ئةمين

لاي ئصوة دةمرم
سديق عةلي

مالَي دلَةكاني ئاسمان
ئومصد محةمةد

  يارا فيلم يان بةعسي فيلم ! _ د . مةنمي
  كؤميتةي سويدي بؤ ثشتطيري كردني مافي مرؤظ - ئةنوةر خةراجياني
سةرداني مالَثةري طؤظاري " هانا " بكةن
  كؤرصك بؤ " مةحمود محةمةد عوسمان " - ذووري : ئازادي و يةكساني

بعد رحيل أم الشهداء بشهر استشهد حفيدها شالاو
 أحمد رجب

“Why we never learn, who we are”?
By: Hoshyar W   

Oct 6, 2005 ذمارة  :256 خولي دووةم

عةولآخةفؤكةكاني كوردستان
ئةمجةد شاكةلي

( ئةطةر بةتةمابين ولآتي كوردستان ئازاد بصت و طةلةكةيشي بطاتة بةختةوةري و خؤشطوزةراني , ئةوا تةنص بة نةمان و لة نصوضووني دةسةلآتداراني لامذو مشةخؤر و دزو خةوالَوو , ئةو ئامانجانة دصنة دي ) ...........................
 

ستراتيذي نوصي ئةمريكا و جصطةورِصطةي كورد
( بةشي ضوارةم )
ئيسماعيل ئيبراهيم رِواندزي

بةشي سصيةم - بةشي دووةم -   بةشي يةكةم
تيرؤريستان لة ئاسمانةوة نةهاتوون بةلَكو  بةرهةمي واقعي ئةو كؤمةلَطايانةن كة تا ئصستا سيستةمي ئابووري و ٍرِةفتار و كلتورةكةيان  هي سةردةمةكاني تاريكين . ..............

فةلسةفةي كيشوةري  يان ئةوروثي لةسةدةي بيستةمدا

وةرطصراني : جةمال ثيرة

هةميشة مردن , هةميشة ثرسيار
بةرزان هةستيار

كورد دةبصت سةماو سياسةت لة يةك جيابكاتةوة !
نزار جاف

تةلَةزطةي دةستور
محةمةد حسصن
لةنيَو ئةو سيَ ثيَكهاتة سياسيةي كةمشتومرِيان ئةكرد لةسةر داناني ثرؤذةي دةستوري عيراق , كورد بةئةنجامصكي سةيرةوة هاتة دةرةوة , ئةنجاميَك ثيَويستة لةنيَوان بردنةوةو دؤرِاندا ناوصكي تري بؤبدؤزينةوة  ,ناويَك كةطوزارش بيَت لةو ثةرثوتيةي ئةمرِؤي وةزعي سياسي كورد , كةضؤن ناضارة دةستوريَك قبولَ بكات لاني كةمي خواستةكاني خةلَكي كوردستاني تيانيةو , .......................

ئةطةر سزاي طصرة شصوصن طوللة باران كردن بصت
ئةي ئةبص سزاي خيانةتكار ضي بصت ؟
جةبار موحسن

هؤنراوةيةك بةناونيشاني
(؟)

موئةيةد مةحمود(كاردؤ)

خةلآتي نؤبلَ
زنجيرةي ثصنجةم
وةرطصران و نووسيني : فةهد طردةواني

هةلومةرجي مافةكاني ذنان لة ياساي بنةرةتي عصراقدا
وةرطصأان و ئامادةكردني : سةيران أةحيمي

بةلَص بؤ كؤمةلَطاي أصز , نا بؤ كؤمةلَطاي بةزةيي
ئةردةلان عةبدولَلا

كؤتايي خةمة ئةرخةوانييةكان
سةرهةنط حةمةسالَح

رِةشنوسي دةستور، بؤمبي ياسايي كردني سيناريؤي رةشة!
عبداللة مةحمود

خؤثيشانداني خةلَكي كةلار رِووداو نية قولَثي نارِةزايةتييةكي طشتي وبةرهةقة!
محةمةد غةفور

بزمارصك بؤ زنجيرةي طةردةلول
خاليد مةجيد فةرةج

قسة يان لة شصت بيبيسة يان لة مندالَ
مشعان جبووري وةك نموونةيةك
موحسن جوامصر

ثةيامي (ضاك), بؤ طةلي كوردستان
 سةبارةت بة دةنطدان بة ( نا ) بؤ دةستووري عصٌأاقي

  بؤ هةركةسصك ذياني مرؤظايةتي لامةبةستة - بةشي دووةم -  باوكي كارؤ
  سؤسياليزم وةك سيستةمصكي ئابووري كؤمةلآيةتي - وةرطصراني : نةوزاد موهةندس
أةمةزان مانطي وةيشومةو نةطبةتي - ئاودصر عةلي
  ئصران و ثرؤذةي خؤرهةلآتي ناوةراست - ثؤلآ ئةحمةد
  أاستةو خؤ لةطةلَ كصشةي لاواندا لة كوردستانةوة
  دانيشتنيَك لةطةلَ رِيَزدار سةلاح مةزن لة ثالَتاك  سامان قادر - ( كارةكاني تر  )

 رواية الوند والاسطورة
ثنائية الحُبّ لخانقين والحنين لزمن الطفولة  


عبد الحكيم نديم الداوودي

Oct 7, 2005 ذمارة  :257 خولي دووةم

ضةث لة ولآتي دةست بضوكة عةقلَ طةورةكاندا ( ذاثؤن)

عةلي مةحمود محةمةد

طؤأيني شصوازي خةبات بؤضي؟
د.كةمال سةيد قادر

مصذوي ميللةتي كورد هةر هةموي بريتي ية لة خةبات كردن دذ بة ضةوسانةوةي دةرةكيو ناوخؤو كوصلايةتي، وة ئةمةش دياردةيةكي نامؤ ني ية لة ذياني طةلاندا، ضونكة مصذوي هةمو طةلاني جيهان بريتي ية لة خةبات كردني بةردةوام لة ثصناوي ذيانصك لة  كةرامةتو ئازاديدا. بةلام يةك جياوازي زؤر طةورة هةية  لة نصوان ضارةنوسي طةلي كوردو ئةوةي  زؤربةي طةلاني تري جيهان هةية.
>>>>

 

ئايديؤلؤذي رةسمي , شوَفينيزم و كورد

نووسيني : ئيسماعيل بيَشكضي
وةرطيَرِاني : فرات كةلةهكي –شوكرية سالَح
لة رِوَذنامةي " كوردستاني نويَ " ذمارة 3795

طةمةي ثأ طوناه
موئةيةد مةحمود (كاردؤ)

سصبةرصك بةرلةعةدةم
نامؤ سامان

  لةئةمأؤدا بةلَص بؤ دةستوور تاكةئةلتةرناتيفي سياسي ية بؤخةلَكي كوردستان  - فةرةيدون حةمةأةشيد 
 دوو كةسايةتي كوردستاني عصراق - أصناس جاف
  هةموو بةلَصكان بؤ دةستوور  ,... - جةزا ضنطياني
كورد و شيعةكان و ثصشبأكصي هاوثةيمانيةتيي لة طةلَ ئةمريكا - هيشام ئاكرةيي
دةنط دان بةدةستوور، دةنطدانة بةبرِياري طيرانةوةي بةزؤري ثةنابةراني كوردو عيراقي !  - دةشتي جةمال
لة ثصناو كةركوك.. يةكصتي كوردستاني ميدياي ئةلةكترؤني
  ضاوثصكةوتنصك لةطةلَ (ئةردةلان عةبدولَلآ) لةأؤذ تيظي , بةرنامةي "هانة أةنطينة" بةزماني هةورامي ,كاتذمصر 3:30 بةكاتي ئةوروثا  سةردار عةبدولَلآ ( كارةكاني تر)

 ذمارة 18
 
1   -  2  -  - 5  -  6  -  7   -   -   9  -   10  -  11  -  12  -   13   14   -  15   -   16  -   17   -18  -  19 -   20  

Oct 8, 2005 ذمارة  :258 خولي دووةم

ئةطةري ترس لة وةلاَمي (نةخيَر) بؤ دةستور
محمد جةزا بةرزنجي

لةطةلَ نزيك بوونةوةي راثرسيدا ةيدياكلن و ليَثرسراوان كةوتونةتة جؤرة ضالاكيةك بؤ هانداني كؤمةلاني خةلَك بة مةبةستي بةشداري كردن لة راثرسيةكةدا بة ( بةلَيَ ) بؤ رةشنوسةكةي دةستور ، ئةمةش رةوايي تيا دةبينريَت و هةموو ثرؤسةيةكي راثرِسي يا هةلَبذاردن ثرَوثاطةندة و هانداني خؤي هةنة، ئةوةي جيَي سةرنجة لة ئةطةرةكاني  ( نةخيَر ) دا ترس و هةرِةشةيةك بؤ سةر ئايندة تيَكةلَ بة هاندانةكان دةكريَت ، ..............................

ستراتيذي نوصي ئةمريكا و جصطةورِصطةي كورد
بةشي ثصنجةم و كؤتايي

ئيسماعيل ئيبراهيم رِواندزي


 بةشي ضوارةم  - بةشي سصيةم - بةشي دووةم -  بةشي يةكةم

هةولَي تةعريبكردني دةروازي(مةنزةريية-لة خانةقي)
هةلَوةشيَنرايةوةو هةرةشةيةك لة بةغداوة!

سةلام عةبدولَلآ

ئؤرهان ثةمؤك
ثالَصوراوي خةلآتي نؤبلَي 2005


فةهد طردةواني

من و دوو ضاو
بةكر ئةحمةد

نصضير
عةلي مةحمود
باسةرة بة مانشيَت  نوسيويةتي – بةرةو سةربةخؤيي . قومارضي بدؤرِيَنيَت نةلَيَت بة طونمةوة دلَي شةق دةبات .ئيتر كةس طويَ لةم دروشمانةتان ناطريَت , دةستوورةكةتان جوانة

سص كؤثلة شيعر
موئةيةد مةحمود ( كاردؤ)

مافي ئةنفالكراوةكان لة نيَوان هةلَويَستي 
جؤن ثاضي و هات و هاواري رِؤذنامةي خةبات
قادر نادر

تؤش ئةبيتة خةميَكي تر
عةباس سالَح عةبدوللآ

بة حةيا وةرة حزور بة ئةدةب سوذدةبةرة
جةمال ثيرة

بةم ثايزة نيشتمانةكةم مةكوذن
شالآو

خؤثيشاندانةكةي كةلار : خوصندنةوةيةكي هةمةلايةنة
مةحمود أةزا ئةمين
لةهاولآتي ذمارة 244 وةرطيراوة

ناوصرم لةكةركوك دانيشم , ئةرص خائينم ؟
عادل ئيبراهيم

كةركوكي نوص .....
خةسرةو ثيربالَ


  أصناس (كارةكاني تر)

    سجن نقرة السلمان في مذكرات شهود عيان  ! (    2- 3   )

شه مال عادل سليم

Oct 10, 2005 ذمارة  :259 خولي دووةم

يةکثارضةيي خاکي عصراق وخؤش خةياپي يةکصتي ئارةزومةندانة
ئةبو بةكر ئةحمةد سلصمان

لةدواي أوخاني أذصمي بةعس وداأشتنةوةي بنةماسةرةکيةکاني دةوپةتي نوصي عصراق ، بةئاأاستةي ئامانج وستراتيجي يةتي بةرذةوةنديةکاني دةوپةتي ئةمريکاولةسةربنةماي خصپةکي وتائيفةطةري ودورلةخواست وئارةزوي ثصکهاتةکاني کؤمةپطاعصراق ، أصکخستنةوةي هةيکةلي دةوپةتي نوصي عصراق لةسةربنةماي سص ئايدؤلؤذياي شيعةطةراوناســيؤناليسزمي عةرةبي وکوردي وسص بةرذةوةندي تةواودذبةيةک ولصک جياواز ، ......

خويَندنةوةيةكي تر بؤ طةندةلَي
تةها سليَمان

تؤبيَنة ثيَش ضاوي خؤت يةك ثرِؤذة ئاوةدانكردنةوة نةبيَت ، ثشكي بةرثرسصكي بالاَي حزبي تيا نةبيَت؟ يةك سةرؤك خيَلَ و سةرؤك تيرة نةبيَت ، لةرِيَطاي هةردووحزبةوة ديوخانانةو دةفتةرة دؤلارو موضةي مؤلَي مانطانة و دةيان ثاسةواني بؤ دانةمةزرابيَت ؟ يةك ئةندامي سةركردايةتي و مةكتةبي سياسي و يةك وةزيرو زؤرو زؤري تر نةبيَت ، خةريكي عةشرةتبازي و خزمبازي و ثارةبازي و قةسرو بالَةخانة بازي وحيماية بازي و  هتد نةبيَت؟ ............................

Another victory for secularists in London

جوانترين ذني أووت ثايزة
بؤ تامان شاكر


قوبادي جةلي زادة

ثةيظ 27
ولآتةكةم
ظينؤس فايق

ذيان تؤ لة كوصي ..؟
لة دواي 11 سالَ ثصشمةرطايةتي !


لة أؤذنامةي "ميديا"وة ذمارة 211

نامؤبووني أوحصك
كةذالَ ئيسماعيل

دصضؤلَ ئازاد:
 لة شوصنكاتي تاراوطةوة , طةرانةوةيةك بؤ يادةوةرييةكان


وةرطصأاني :عومةر خدر
ثصداضونةوةي ثصشةكي :شصروان خدر

ئةطةر نةلَصين بةلَص, ئةوةشمان لةدةست دةضصت!!
شاخةوان شؤرش
(بةرثرساني كوردي باشور رؤذانة فاول دةكةن و وتةي سةير و ناأاست دةبصذن, كةضي كةسصكي ناو ثارت و دةسةلآتةكةيان نيية نيشانةي ثرسياريان لة بةرامبةردا دابنصت. ئةوان ئةوةيان لؤ ضوويتة سةرص و واديارة هةرواش دةأوا. ئةوةش لةخؤأا نيية! ئةندامانيان, ثارتةكاني ذصرثالَِيان, ثةرلةمانةكةيان, هةمووي هةر سةري تةبامةندي أادةوةشصنن! هةمووي هةر دةلَص "بةلَص"!  دةمبةستن و كوصركردني خةلَك بة ثارة و ميتؤدي ديكة, كة ئصستا يارمةتي درصذةي دةسةلآت و بةرذةوةنديةكانيان دةدات, زيانطةياندنة بة بةرذةوةندي ناسيوناليستانةي طةل و هةروةها بةلاأصدابردني أةوتي بةمؤدصرنكردن و ديموكراتيزةكردنة.) ..........

أةشنووسي دةستووري هةميشةيي عصراق و خةوني كوردستانصكي سةربةخؤ
أةسولَ عةولآ
ضةواشةكاري دةزطا أاطةياندنةكاني يةكصتي و ثارتي لةسةر دةستوور
ئةكرةم عةبدولَلآ
ون بوون
موئةيةد  مةحمود (كاردؤ)
مةكسيم طؤرطي
تؤيَذينةوةلةمةرِ ِذيان و داهيَنانةكاني

بةشي يةكةم
بةكوردي كردني خالَةبةكر
هةنسكي تةمةن
هةذار خؤشناو
يةكنةطرتنةوةي دوو ئيدارةكةو ضةند سةرنجصك
قادر رةشيد

  أؤزا حسصن لةوةلآم بةتةوةرةيةكي أؤذنامةي " ئةمأؤ"دا

  من و أؤذطاري شالآو - سةرهةنط حةمةسالَح

ضونةكةي سةرؤك كؤماري كوردستان بؤلاي سةرؤك "بؤش" - ئةندازيار كةمال غةريب

  تصأامانصك لة ماركسييةت - وةرطصراني : دلصر محةمةد شةريف

  شةثؤلي مانطرتنةكاني ئةم دووايانة ! - سيروان ئةمين
قةلةرةشكة لة خؤي بةشكة - نوري بصخالَي
  ئةستصرة - كاوة زةنطةنة
  بانطةوازيَك بؤ هاولآتياني كةركوكي كة لة دةرةوةي وولآت دةذين!
  أاثرسي - ذمارة 6


 سيمنارصك بؤ ئاسؤ غةريب


 سةردار عةبدولَلآ ( كارةكاني تر)

خةلَكي طةرميان لةذصر ئةوناوةدا ئةنفال كران
دةنطت بخةرة ثالَدةنطمان بؤ نارةزايةتي دةربرين دذ بة تةجريمكردني كوردي نةطةراوةي كةركوك

الکورد و کوردستان في النصوص الدینیة لدی الکاکائیین           
فهمي کاکه‌يي

الكورد و المرأة و أشياء أخرى في الدستور العراقي
فينؤس فائق

karkuk

by:Didar Masifi

Oct 11, 2005 ذمارة  :260 خولي دووةم

يةك مليؤن جار نا بؤ دةستور، نا بؤ ناسنامةي بة عيَراقي بوون
سةيران تةها

ئةم 15/10 دةنطدان بة (بةلَص) دةبيَت بؤ دةستور، واتة كؤتايي هيَنان دةبيَت بة خةونةكاني كورد، لة طؤرِناني شؤرِش و خةبات حكومةتي كوردي دةبيَت. .................................

هةرةسي فيدرالَيةت لة دةستووردا
ئةمجةد غةفور

 

 طةمةي دةستوور و ضارةنووسي باشووري كوردستان
د . بورهان ياسين

سياسةتي كوردي لة ململانصي رِةشنوسي دةستورو رِيفراندؤمدا
د. فايق محمةد طولَثي

رةشنووسي دةستووري ئيَراق، كورد و عةرةب و ئةمريكا
ئةحمةد ئةنوةر

بنضينةياساي ئصراق: أؤلَي ئيسلام بةثصي بنضينةياساكة
شاخةوان شؤأش

ذن و نيشتمان
قوبادي جةلي زادة

كة بة ثسولةكانتان كةركوك بفرؤشن ضؤن دةتوانن بة أيفراندؤم بيطةرصننةوة سةر كوردستان

مةجيد دلَنيا

تازة درةنطة بؤ سةيركردني خؤرئاوا !
جةلال بةرزنجي

ئاش بةتالَ لة ئةوروثاوة ....!
شادان غةريب

ضيم لة مةملةكةتي خؤر داوة
سةرهةنط حةمةسالَح

كصشةي ئةتؤميي حكوومةتي ئيسلامي ئصران , لة نصوان
هةلَوصستيجيهاني و ناسيوناليزمي ئصراندا
خةليل غةزالَي

ثياوصك كة جارص نةمردووة
موئةيةد مةحمود (كاردؤ)

ضةند سةرنجصك لةمةأ قسةكاني د.شةونم عةبدولقادر وةزيري ثةروةردةو فصركردن
لةحكومةتي سلصماني
مةحمود محةمةد عوسمان

داواي بةلَيَم ليَ مةكة!! طويَ لةم هةناسةيةم بطرة

شيعري: عادل شاسواري

ئةم ثياوةي من
لازؤ

عصراق ...... دةستوور  !
شصرزاد ئةحمةد

ثؤستةرصكي ناديار
فةهد طردةواني

ضةند سةرنجصك لةسةر وتارةكةي هاوأصي بةرصزم " سةلام عةبدولَلآ"
ئةردةلان عةبدولَلآ

أصز
بةكر ئةحمةد

هةلَثاضيني دةستوورو ئاكامي ضاوةأواني كورد ..!
توانا

لصو بةخةندة
كاوة زةنطةنة

أذاني دلَؤثةكاني مةنفا

عةبدولَلآ سلصمان ( مةشخةلَ)

  سميناريك بؤ عبداللة مةحمود و هةلآلة رافع  ئةنداماني كؤميتةي ناوةندي حزبي كؤمؤنيستي كريكاري عيراق

بانطةواز بؤ خؤثيشاندانصكي طةورة لة هصلسينكي فينلةند 
سامان قادر - ( كارةكاني تر  )

Oct 12, 2005 ذمارة  :261 خولي دووةم

نةوةيةكي نارِازي وهةلَويَستةيةك
نوسيني: تةهاسليَمان

لةمنالَي دوورتر ..... لة ئصستا تةنها تر
ئيدريس عةلي

دةنط بةدةستور مةدةن
سيروان ئةمين

(PKK) دويَني تةسليمي جةنةرالَةكاني تورك بوو،
ئةمرِؤكةش تيرؤريستة و شةرِي ديموكراسيةتي توركيا دةكات!
سةردةم عةبدولَلآ

هصلَي مردن
دصضؤلَ ئازاد

فليمي هيندي و بينةري ئصمة
نووسيني:موئةيةد مةحمود(كاردؤ)

( ئصمةوسينةما)

ئةوانةي زياتر لةكةسصكيان خؤش دةوص ئاسودةن ..؟
نةجات أؤستي

مةكسيم طؤرطي
تؤيَذينةوةلةمةرِ ِذيان و داهيَنانةكاني

بةشي دووةم
بةكوردي كردني : خالَة بةكر

فرياي ئةم ضوار منالَة بكةون
ئازاد

  ئةوانةي دوصنص بةدةرسةكاني بةعسيزم ثةروةردةبوون لةأؤذطاري ئةمرؤ بصشةرمانة بوون بة لصثرسراوي دةزطاكان - يوسف مةنتك
  خؤزطة - كاوة زةنطةنة
 ثصم نالَصن كوردستان ياني ضي ..!ّ؟  - توانا
  كورد ثصويستي بة بة كةساني شرؤشطصرو ضاونةترس و بة ويذدان و بيري نوصية - هصمن رةئوف
  ياداشتنامةيةكي بزووتنةوةي أيفراندؤمي كوردستان

هل كذبَ الكورد..؟
على ضوء العثور على رفات البارزانيين المؤنفلين
محسن جوامير ـ كاتب كوردستاني

In The Name Of Great Kurdistan
 .H. S. Soran  أصناس (كارةكاني تر)

Oct 13, 2005 ذمارة  :262 خولي دووةم

زماني فيكر, زماني شيعر
طفتوطؤ لةطةلَ (هةندرصن) ي شاعيرو نووسةر

سازداني : عةبدولموتةليب عةبدولَلآ
توركيا , يةكصتي ئةوروثا و جياوازي بيروأاكان
ثارصزةر . هةلَكةوت حيكمةت مةلا عةلي

(... ثرسيار ئةوةية بؤضي سةرةتاي دةستثصكرني طفتوطؤكان تادةطات بة بابةتي بة ئةندام بووني توركيا ثأة لة خارو خشلَ و بةربةست و بةم ئةندازةية درصذ خايةن  ...) ......................
لةسةروو بةهةشتةوة
ظينؤس فايق
 ئؤرهان ثامؤك:  ناونيشانيَكي نويَ ي ...حيكايةتصكي كؤن !   

جةلال بةرزنجي
طةردةلوولةكةي جةليل زةنطةنةو ديتنصكي طضكة
ئةمجةد شاكةلي
خصلَ و نيشتمان كةي يةكن حاكم طيان ؟!

نورةدين وةيسي
ئصمة تةنيا لة خةيالَةكاني خؤماندا خاوةني نيشتمانين
ديار عةزيز شةريف

ئازادي بةكؤيلة بوون
د . كةمال سةيد قادر

(ئةوةي لة ثأؤسةي ئامادة كردني دةستوري عصراقدا أويدا وة ئصستا لة ثأؤسةي دةنطدان لة سةر ئةم دةستورة أودةدات، هيضي تر ني ية لة شصوةيةك لة شصوةكاني بة كوصلة كردني ميللةتي كورد لة أصطاي فشار هصنان بؤ كوصلةضي ية خوي يةكان كةوا سةركردة سياسي يةكانن) ......................

"نا" بؤ دةستوور
هيدايةت مةلا عةلي

(ئةم دةستورة وةلآمي  سةرةتايترين  ماف  و داخوازيةكاني  خةلَكي كوردوستان و عيَراق ناداتةوة ,  بؤية "نا " باشترين وةلآمة  و ثرِ بة ثيَستةكةيةتي ) ...................

مادةي 3 ي دةستووري عصراق ,بؤتة طؤراني داوةكراو
قادر نادر
(مامةو كاكة لةبري ئةوةي رصز لةخةتة سوورةكاني كورد بطرن,  دوايين هةوالي مادةي3 ئةوة دةسةلمصنصت , رصزيان لةخةتةسوورةكاني شؤفينستة عةرةبةكان طرتووة . ) .................

دةستور :   "بةلًَص"   يان   "نا"  ؟
بةشي يةكةم
ئيسماعيل ئيبراهيم أواندوزي

 (دةستوورصكي تةواو ديموكراسي و ئينساني لة هيض ولآتصكدا سةرةتا بصكةموكورِي دانةنراوة بةلَكو هةميشة بةرهةمي خةبات و قورباني زؤر بووة لة رووي كؤمةلآيةتي و ئابووري و سياسيةوة .) ...............
بةر لةوةي (كلنا عرب وان لم ننتمي ) يةخةمان بطرًص.. با وريا بين .!
موحسن جوامصر

(با سةركردةكانمان بطةأصنةوة بؤ باوةش و بأياري ميللةت و بضن مالَي خؤيان رصك بخةن.. لة دوذمن هةلَطةأصنةوة, نةك بة طوصي لةبز و فةرمايشي زالَماي خةليل زاد و عةمرو مووسا بكةن, تا جارصكي دي بمانضةوسصننةوة..) .......

( بةلَيَ ) يةكي نابةدلَ !!
ئاسؤعةبدوللةتيف

ووردبوونةوة لة ساتةوةختي بةلَيَ و نةخيَرةكانمان بؤ ثانزةي ئةم مانطة و وةستانمان لة بةردةم ثرؤسةيةكدا بؤ شةرعيةتثيَداني دةستوري هةميشةيي عيراق، ووردبونةوةية لة دؤخيَك  كة خؤمان هةلَمان نةبذاردوةو جاريَكي تر نةتةوةي كورد غةريب و بيَكةس ئةكاتةوةو ئةيخاتةوة نيَو فؤرميَكي عيراقيانةي كؤنكريَتي وةها كة بواري بزوتن و هةستي شؤرشطيَري و ضالاكي سياسي بةتةواوي ئةكوذيَت، ..............................

أةتكردنةوةي دةستوور !
عومةري خةتات
بأيار بةدةستي خؤمانة ,, و .. با خؤمان نةخةينة ناو بؤسةي دةستوور
ئاودصر عةلي
نا
ذمارة 7

طرتني وصنة " سمكؤ عةبدولكةريم"
  نامةيةكي دوور بؤ نازةخان - كاوة زةنطةنة
  بؤ أاي طشتي جةماوةري كورد لة دةرةوةو ناوةوةي كوردستان !
  رِوونكردنةوةيةك لة سةر ضؤني ناردني كؤمةك بؤ 4 منالَةكةي كفري لة ناوةو لةدةرةوةي وولآت
  بؤضي دةبصت بارزانيية ئةنفال كراوةكان لة تةواوي ئةنفالكراوةكاني ديكة جياواز بن ؟ ضاك
  كؤرصك بؤ بةأصز " كامةران مةنتك "
  كؤنسصرتصكي هاوثشتي لةطةلَ أصكخراوة كرصكاريةكاني عصراق

أميرة القصر
أسيرة القصر

هل كذبَ الكورد..؟
على ضوء العثور على رفات البارزانيين المؤنفلين
محسن جوامير ـ كاتب كوردستاني
  
سةردار عةبدولَلآ ( كارةكاني تر)

Oct 14, 2005 ذمارة  :263 خولي دووةم

شاري خةونةكان , يان شةوةي خةونةكان
ئةمجةد شاكةلي
شاري خةونةكان , ثرؤذةي دروستكرني خانوو و جصي نيشتةجصبوونصكة لة هةولصر و لة لايةن كؤمثانياي ئةلشةرقولئةوسةت (
الشرق الاوسط) ةوة ئةنجام دةدرصت ...............

تا ئةنفال دووبارة نةبصتةوة, دةنط بؤ دروستكردنةوةي ولآتي ئةنفال بدةن!
شاخةوان شؤأش

تةنها سةربةخؤيي دةتوانص طةرةنتي ثاراستني مانةوةي نةتةوةيةك بكات. تةنها سةربةخؤيي دةتوانص ئازادي و ئاسوودةيي تةواو بؤ مرؤظةكاني كؤمةلَطةكةي مسؤطةر بكات. كاتص كة ناسيؤن ناسنامةيةكي ثلةدووي هةبوو و لة ئاست نةتةوةي بالآدةستدا ثلةدوو بوو, نة طةرةنتي ثاراستني ناسيؤنةكةي هةية, نة طةرةنتي ثاراستني بةرذةوةنديةكاني هةية, نة مرؤظةكاني دةطةنة ئاستي ئازادي و يةكساني تةواو. ..........................

وةرطري خةلآتي نؤبلَي 2005
نووسةري ئينطليزي "هارؤلَد ثنتةر"
Harold Pinter

ئامادةكردني : فةهد طردةواني

مادةي 36 لةدةستووري هةميشةيي عصراق
محةمةد طةلآلَةيي

يةكصتي و ثارتي هاواردةكةن
" ئةطةر دةتةوص ئةنفال دووبارة نةبصتةوة دةنط بدة بةدةستوور"
ئةمجةد غةفور

ئةوانةي بص خوصندنةوة خةريكي نووسينن
محةمةد حسصن

" فرِؤكةخانةي نصو دةولَةتيي هةولصرو ظيزا و ئيقامة و شتي ديكةش ؟ ؟"

فةخرةدين طةرمياني

دوصنص ئةمأؤ شةرمةزار دةكات
موئةيةد مةحمود(كاردؤ)

( ئصمةوسينةما)


بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " 2003 -هةولصر

  ساتيرة هةوالَ - سةردار عةبدولَلآ
  دةستوورصك لة مةتةلَ- هصمن أةئوف
  هيض جياوازييةك لة نصوان مةلاكرصكارو عةلي باثيرو سةلاحةدين بةهادين نية- هةذار خؤشناو
  ديمانةيةك لةطةلَ ئؤدؤخاني جةليل - سازداني : نامق هةورامي
  هةوالَي دادطايكردني سص أؤذنامةواني كورد لة ئصران - ضاك

الليلة ينام القمر في عيوني
فينوس فائق


خاك نصت

Oct 15, 2005 ذمارة  :264 خولي دووةم

دةنط بدةبةدةسةلآت وبةطيرفان بةقومارخانةکةي ثارلةمان
ئةبو بةكر ئةحمةد سلصمان

ئصوة بةمليؤنةها دةنطي هةرزان بةهاي خةپکي ســادةوســاويلکةي کوردستان لةذصرناوي کوردستان وکوردايةتيداکؤدةکةنةوةولةسةرمصزي طفتوطؤلةقومارخانةکةي ثارلةماني عصراقدا بةدةوپةتي ئةمريکاوکؤنةثةرستاني ئيسلامي ئةدؤأصنــنةوة ، لةبةرامبةروةرطرتني دووچــدمليؤن دولارکصشةي سياسي کةرکوکي قودس ودپي کوردستان حةواپةي قةزاوقةدةري دوارؤذي دةکةن وتةسليم بةداطيرکةراني کوردستاني دةکةنةوة ، ........................         

أاكردووةكان، قسةيي زل و ئاثص محةممةد مةلا قادر
كاوة ئةمين

(، ئةي مةطةر ئصوة ئيمانتان بة مونافةسةي شةريفانةو دةستوور و برايةتي كورد و عةرةب نيية، ئيتر بؤ هةزاراني وةكو ئصمةتان لة نازيي باوكصتي بص بةش كرد و ئصستاش خؤتان خوصنةكةيان دةخؤن؟ هةي مالَتان ئاوا نةبصت.)............................

كةركوك شاري قةلآو ئاطرو خوصن
بةشي سصيةم


عةلي مةحمود محةمةد
ثايز طؤري بةكؤمةلَي طةلآية
قوبادي جةلي زادة

 
طصلصك
نووسيني :
ئةنتوان ضيخؤف

وةرطصراني : عةبدولَلآ سلصمان ( مةشخةلَ)
دةستور :   "بةلًَص"   يان   "نا"  ؟
 بةشي دووةم  -
بةشي يةكةم
ئيسماعيل ئيبراهيم أواندوزي
هةموارکردني دةستوري هةميشةيي لةسةرحســــــابي خةپکي کوردستان
ئةبوبةكر ئةحمةد سلصمان

(ئةحزابي ناسيؤناليستي کوردبةوةي کةداوالةخةپکي کوردستان دةکةن بةپص بةودةستور کؤنةثةرستانيةبدةن ، أاستةوخؤبةرثرسياردةبن لةبةرامبةر ئةم بأيارةهةپةوثصضةوانةيةولةبةهةدةرضوني ئةم فرسةتةمصذوويي وزصأينةوضارةنوس وئايندةي سياسي خةپکي کوردستان .) ...............................
" شين"صكي نا كؤتا
نووسيني : دصضؤلَ ئازاد
وةرطصراني : عومةر خدر
جةلال جةوهةر ناسنامةي نيشتمانيي و ناثاكي دابةش دةكات  !
دةرسيم ديبةطةيي

بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " 2003 -هةولصر

بؤ هةندصك لة سوونةكاني عةرةب بة "نا" دةنط بؤ دةستوور دةدةن ؟
مةجيد سالَح

 

نا بؤ داطيركاري , نا بؤ تيرؤريزم , نا بؤ دةستووري ئيمثرياليستي
ئازاد ئارمان

لة دادطاي شةريعةي كةنةداوة بؤ دةستووري شةريعةي عصراق
سةردار عةبدولَلآ حةمة

  حةشارطاكةم  - هةذار خؤشناو
 ياسين بانيخصلآني لة ديدارصكي تايبةتي أؤذنامةي جةماوةردا - ئامادةكردني : ئارام سديق
  هصرش بؤسةر مامؤستايان , هصرشي فراوانتري بؤ سةر خةلَك بةدواوةية - بةشدار عةلي لةوةلآمي ثرسيارصكدا - محةمةد غةفور
  دوو هؤنراوة بؤ فريشتة- كامةران(كاوة) زةنطةنة
  ديمانةيةك لةطةلَ" موئةيةد ئصليخانلي" سكرتصري طشتي بةرةي توركماني - سازداني : نامق هةورامي
  بةرنامةي تايبةتي أاديؤي هاوثشتي سةبارةت بة أةشنووسي دةستوورو ريفراندؤم بؤ دةستووري عصراق
  كؤنسصرتصكي هاوثشتي لةطةلَ أصكخراوة كرصكاريةكاني عصراق

Oct 16, 2005 ذمارة  :265 خولي دووةم

نا بؤ ئصراقي درؤ, بةلَص بؤ كوردستانصكي سةربةخؤ
شاخةوان شؤأش

ئصستاش دةلَصم:
نا بؤ ياساي ئيسلامي لة كوردستان
نا بؤ زماني عارةبي لة كوردستان
نا بؤ ئصراقي درؤ
بةلَص بؤ كوردستانصكي سةربةخؤ
.>>>>>>>>>>

جةلال تالَةباني داهؤلَصكة بؤ تؤقاندني كورد ضةقصنراوة
ئةمجةد شاكةلي

( تةواوي ئةو كارانةي تالَةباني دةيكات بؤ خزمةتي عةرةب و عصراق دةيكات و دذايةتيكردنيَكي خويا ولة بةرضاوي خواستةكاني طةلي كوردستانة . تالَةباني بة ثصشوازيكردني لة ئةفسةران و فرؤكةواناني بةعس , ثصشوازيي لة كوذةراني خةلَكي كوردستان دةكات و دةستخؤشيي لة تاوانةكانيان  دةكات , ............................... )

ظانكؤخ دوايين نامة دةنووسص

وةرطصراني : هةندرصن
هارؤلَد ثينتةر بؤ ...؟

سةردار عةزيز
بةيانصيكي خراث
جةلال بةرزنجي

تالَةباني تؤ ناثاكي نةك كةركوكي ية بصدةسةلآت و بصضارةكان !
دةرسيم ديبةطةيي

ئاهةنطي جةذني لةدايك بوون
نووسيني/كاترين براش
وةرطصأاني لةئينطليزييةوة/عةبدولآ سلَصمان(مةشخةلَ)

ضيمان تؤو كرد و ضيمان دورييةوة؟
قادر نادر

مةكسيم طؤرطي
تؤيَذينةوةلةمةرِ ِذيان و داهيَنانةكاني
بةشي سصيةم و كؤتايي

بةشي دووةم    -   بةشي يةكةم
بةكوردي كردني : خالَة بةكر
مؤنؤلؤكة ئصرةييةكان
عةبدولَلآ عةلي
ئةطةر رةشنوسي دةستوور بةر شةثؤلي "نا" كةوت، ضي روو ئةدا؟
ئةمجةد غةفور
من لة دووري دةستوور
موئةيةد زراري

بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " 2005 -هةولصر
شةثؤلي ضاوة شينةكان
شالآو
ئيلا عةبدولبراهيم دواي ئيغتساب كردني دةكوذرصت
جةبار موحسن
خةيالَةكان
كامةران"كاوة"زةنطةنة
بؤ هةركةسصك ذياني مرؤظايصتي لامةبةستة !
باوكي كارؤ
ثاولَ والفؤيتز , بةخصر نةيةيت بؤ شارةكةمان
وةرطصراني : سؤران زةكي

 ئةنجومةني ماركس لة كةنةدا

Oct 18, 2005 ذمارة  :266 خولي دووةم

خواو بؤش
( خوصندنةوةيةك بؤ أؤلَي ئاين لة ئةمةريكا)
سةردار عةزيز

مفاوةزات(مامةلَةكردن) وهونةر يمفاوةزات و بنةماكاني ناوبذي كردن
ئاسؤ حامدي

ئةوة ئصمةين ديسان خودا
ئيسماعيل خورمالَي

ذن و سةرضاوةي ذياندؤستي لة أوانطةي قوبادي جةلي زادةوة
عومةر كةريم بةرزنجي

بؤيادت كاك كةريمي حسامي

فةهد طردةواني

كؤيلةيي هةميشةيي نةك دةستووري هةميشةيي
ئةمجةد شاكةلي

ئةم دةستوورة هةميشةييةي عصراق , كة سةركردةيةتي سياسي كورد و دةسةلآتداراني باشووري كوردستان بة دةسكةوتصكي زؤر مةزني دةزانن و بةهةر دةقامةك مريان كردووة و لةطةلَ خؤيشياندا بة شصكي زؤري خةلَكي كورديان بة باشي و خصرو بةرةكةتي قايل كردووةو شةو و رؤذ لة ميدياكاني خؤيانةوة رصكلامي بؤ دةكةن و ....................................

ئاطادارييةك  و داواي  هةلَويَست وةرطرتن  لة هةموو لايةك .
ثشتطيري لة فةرهاد ثيربالَ بكةن
عةلي مةحمود محةمةد

ئةزيةت داني د.فةرهاد ثيربالَ ئةزيةت داني, شيعرو ..وشةي ئازادة
جةلال بةرزنجي

راست دةكةيت كاك عةلي مةحمود ,باثشتطيري لة و دةنطة ياخيةي شاري قةلا ومنارة بكةين
قادر نادر

ئةطةر فةسلَ كرام شفتي دةفرؤشم
فةرهاد ثيربالَ

بةرلةوةي طولَ
بضص بؤ
ش ةةةةةةةةةةرِرِررِرِ
قوبادي جةلي زادة

ئافرةتةكةي نصو ئةم شيعرة
شيعري/  (بأؤنوين وةيلَز)
وةرطصراني : عةبدولَلآ سلصمان

ثارتي و يةكصتي و شيعة نابص بةو سةركةوتنة دلَخؤش بن
فةهد طردةواني

دةستور :   "بةلًَص"   يان   "نا"  ؟   - بةشي سصيةم
   بةشي دووةم  -
بةشي يةكةم
ئيسماعيل ئيبراهيم أواندوزي

كورتة فيلمي "زبلَدان" بةشداري لة فيستظالَي نيَودةولَةتي لة هؤليؤد دةكات

دلَزار حةسةن

مؤبايل و سينةما
موئةيةد مةحمود محةمةد ( كاردؤ)

 

سالَة نامؤكان
كةذالَ ئيسماعيل

ئايا دةستوور ياسايية ئةطةر ثةسةند بكرصت
تةمةن هةولصري

لصطةأص سةرؤك كؤمار لصطةأص
خةندة جةمال رةئوف

دايكم ضوو بؤ بةهةشت !
دصضؤلَ ئازاد

بؤ هةموو ئةوانةي ئةم نووسينة ئةبصتة ئاوصنةيان
عةلي عةبدولكةريم

ماضة بزرةكان
هةذار خؤشناو

"هةندرصن"ي شاعيرو نووسةر لة ضاوثصكةوتنصكي طؤظاري " أامان "دا

دةريا
سةرهةنط حةمة سالَح

نامةيةك بؤ ئةو لاوة كوردانةي  بةشداري دةنطداني دةستووريان نةكرد
ئالان ئةحمةد

سالَ دةذمصرم
كامةران(كاوة) زةنطةنة


بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " 2003 -هةولصر

ئةو وصنةيةي كاك سمكؤ عةبدولكةريم ثيشانمان دةدات , دةسةلآتي كوردي ضةند ثةرة بةخانمي كوردي دةدات
حلمي سةعيد

ضةند كؤثلة شيعرصك
تةحسين شصخ رةئوف
   

  سامان قادر - ( كارةكاني تر  )

  سجن نقرة السلمان في مذكرات شهود عيان .... ( 3- 3) 

شه مال عادل سليم

The Destiny Letter
By : Didar Masifi

Oct 19, 2005 ذمارة  :267 خولي دووةم

(نا) ي تويَذي لاوان لةبةردةم ثرؤسةي دةنطدان بؤ دةستوور؟
تةها سليَمان

(نا) بؤدةستوور 15 / 10 / 2005 رِيَذةيةكي كةم نةبوو، خودي ئةم نايةش فرة جؤربوو. وةك (نا)ي ئيسلامي سوونة، (نا)ي شيعةي تووندرِةو، (نا) ي تيرؤرستان، (نا)ي تووركمان، (نا)ي ئاشووري، (نا)ي بةعسي، (نا)ي بةشيَك لةرِؤشنبيران و نوسةران، (نا)ي مةزهةب، و هتد لةناوئةم نايانةدا (نا)يةكي سةرسةخت لةناوكؤمةلَطاي كورديدا دةبينرا،
..................

ئةوةي بةشةرِ  بردمانةوة
لة سياسةتدا دؤرِاندمان
نةجات ئةسثيندارةيي

طةلي كورد بةوة ناسراوة كة طةليَكي ئازاو دليَرو قارةمانةو لةبةرانبةر دوذمناندا ضؤك داناداو هةميشة كةم ذياوةو كةلَ ذياوة , ئةطةر ئاورِيَك لة ميَذوو بدةينةوة دةبينين كورد هةميشة لةشةرِو ثيَكداداندا سةركةوتوو بووة , لةخةبات و بةرطري كردندا هةردةم براوة بووة , بةلاَم ئةوةي جصي سةرنج و تيَرِامانة ئةوةية كة كورد ئةوةي بةشةرِ بردؤتييةوة لة سياسةتا دؤرِاندوويةتي ,.........................

فةرهاد ثيربالَ بةعسييةو ئةمرِؤ بة سزاي شؤرِش دةطا!!!
جةمال ثيرة

دوو سةركردةي ناوداري كورد دةبنة ثالَةواني أؤمانصكي أووس
لصدواني : محةمةد فةريق حةسةن

هارالَد ثينتةر: ئصمة لة جيهانصكي مؤتةكة لصدراودا دةذين

وةرطصراني : ناسر حةقثةرست

ئامصزي شةو
دصضؤلَ ئازاد
وةرطصراني : عومةر خدر

ثياوصك بةتاجي كتصبةوة
سةباح رةنجدةر

لاوان و أيفراندؤم بؤ دةستوور
هيدايةت مةلا عةلي

تةيسير عةلوني بؤ زيندان
فةهد طردةواني

(بابةتةكاني تري نووسةر)

هاوأص
لارزؤ بةكر

بؤ فةرهاد ثيربالَ لة هةولصر
لة خاض داني أؤذ
يوسف مةنتك

سلآو لة فةرهاد ثيربالَ


بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " 2003 - سلصماني

    ئاطاداريةك بؤ هةمؤ خةلَكي كوردستان

من صحراء العروبة إلی جبال کوردستان

 فهمي کاکه‌يي

أقواسٌ أرجوانية

عبد الحكيم نديم الداوودي

إنما للصبر حدود ياأيتها القيادة الكوردستانية.!
  محسن جوامير ـ كاتب كوردستاني

ألاعتذار!!
   بقلم : هادي باباشيخ

Oct 20, 2005 ذمارة  :268 خولي دووةم

فرمصسكصك بؤ بارزان و
 دوو فرمصسكيش بؤ طةرميان

ئارام رةفعةت

(بةلآم ئةمة هةمووي ناكاتة ئةوةي كة لةپاص ذؤندكثكي بث جياوازي بؤ هةموو ئةنفالكراوان،  هةنسكثكي تايبةت بؤبثكةسي ئةو ئةنفال كراوانة نةذثژم كة بةسةر گؤذةكانياندا بازمان داوة.  ئةوانةي كة نةك لة بيابانة دوورة دةستةكاندا،تا بيانوويةك بدؤزرثتةوة، بةصكو لة پاص دةستي خؤماندا و لة كةركووك و موسص و خانةقيندا، تةنانةت لة قةراغ شارةكاني هةولثر و سلثماني و دهؤكدا،....) >>>>>>>>

ثصويستة لة ئؤكتؤبةر بكؤلَينةوة
ليؤن ترؤتسكي


ئامادةكردن و وةرطصراني : ئاسؤ شابان

فةرهاد ثيربالَ شوتي لة شيعر خؤشترة
سةردار عةزيز

دويَنيَ رِيبوار ئةمرِوَ فةرهاد !
دةستةي بةرِيَوةبةري سايتي دةنطةكان

لةطةلَ ئةو هةموو طةندةلَيةدا خةريكة بيَدةنطي شارةكةم دةخنكيَنيَت !!!
دلَزار حةسةن

(دونياي ئيَمة دونيايةكة ليَوانليَوة لة طةندةلَي ، ليَتان ناشارمةوة شاري هةوليَر ئيَستا بؤتة بازارِصكي رةش بؤ ثياوةطةندةلَةكان هةر مةثرسة نةك خانوو نةك ثارةو كؤمثانياو سةيارةو شتي نايابي دونيا , كام كضي جواني شارةكةم هةية بؤخؤيان بردوويانة.  )............................

لةشاري ئاكريَ خؤثيشاندان و رِاثةرِين لةدذي” طةندةلَي ئيداري”
ونةبووني خزمةتطوزارية سةرةتاييةكان بةرِيَكةوت

طورط سالاري
نةجات ئةسثينداري

يادصك لة ئاسؤدا
بذار

تةرمي 503 ئةنفالكراوي بارزاني طةيشتةوة بارزان
فةفد طردةواني

ئاوصتة بووني أووح
سةرهةنط حةمة سالَح

ثصنج تابلؤ
خالَة بةكر


بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " هةولصر 2004

  سيناريؤي دةستوورو ئيعترافةكاني سةراني ئةحزابي كوردي ! - نوري بةشير
  دووبارة أوونكردنةوة سةبارةت بة ضؤنيةتي ناردني كؤمةك بؤ ضوار منالَةكةي كفري
  كؤبونةوةي هاوبةشي ناوةندي هةلَةبجةو ئةمنستي ئةنتةرناسونالَ - ضاك
  رِاديؤي سةراسةري "نةوا" بانطيَشتي ئاسؤ كمال دةكات بؤ ميزطرديَكي راستةوخؤ
  يادي "88"ةمين سالَةي شرؤشي ئؤكتؤبةر
  سيمنارصك بؤ بةرصز " موحسن كةريم " - ذووري ئازادي و يةكساني

  دينا موحسن

  سامان قادر - ( كارةكاني تر  )

هنيأ لك , سني عربي " محسن عبدالحميد " مثالآ
ئبراهيم ملا زادة

Oct 21, 2005 ذمارة  :269 خولي دووةم

فيرعةوناوة
عةلي مةحمود محةمةد

ه ة لَ ة
ب  ج  ة
ه ة لَ ة ب ج ة ه ة لَ ة ب ج ة
ه ة لَ ة ب ج ة ه ة ل ة ب ج ة
              ه ة لَ ة
              ب ج  ة
             ج ة لَ
              ة ب ج
              ه ة لَ
         قوبادي جةلي زادة

ثةرتةوازةبوون
جةلال بةرزنجي

كص بوو وصراي بلَص سةدام ئيسلام نيية
تةها ئةمين هةلَةدني

هةولَدان بؤ ثصكةوةناني زمانصكي ستانداري كوردي يان رةتكردنةوةي ديالصكتيكةكان
مةجيد دلَنيا

مةلا بةختيار , لاواني بصئاطا و نلمةسئولن يان ئصوة
ئةكرةم عةبدولَلآ

بةخوا بةزمة لة "كوردستان "
توانا

دةبص حكومةتي عصراق بةفةرمي داواي لصبووردن لة طةلي كوردستان بكات
خةسرةو ثيربالَ


بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " 2003 - سلصماني

Oct 22, 2005 ذمارة  :270 خولي دووةم

    لة هةموو تابلؤكان دا   (شةرِ).... رةنطي رةش و سثي ية !  
جةلال بةرزنجي

 

ضةند دةنطصك لة دةرةوةي زةمةن
ئيبراهيم مةلازادة

 

ئايا بةراستي سةدام دادطايي ئةكريَت ؟!
ئاسؤعةبدوللةتيف

الادعاء : تأجيل محاكمة صدام ليوم 28 نوفمبر تشرين الثاني
(ئيَمة ئامادة نابين كارةساتي هةلَةبجة لةبيري خؤماني بةرينةوة ضؤن جولةكة هؤلؤكؤست و يابان ناكازاكي و ئةرمةنستان قةتلَوعامي ئةرمةنةكان لةبير ناكةن ئيَمة بةردةوام بةدواي تؤلَةكردنةوةيةكي ئينسانيانةداين كة كارةسات لة ميتافؤريَكي زماني و دةلالييةوة بكاتة سةرمايةيةكي رةمزيي نةك تؤلَةيةكي كويَرانة، ) ....................................

لة نصوان هةلَوصستي " شصرزاد حةسةن و ئاسؤس هةردي"دا
طؤران عةلي

شيَرزاد حةسةن لةسةر دةستوور دةدويَ !
طفتوطوَي رِاديوَي هاوثشتي( بةكر ئةحمةد )لةطةلَ ماموَستا شيَرزاد حةسةن

نسكؤي شةوة درصذةكان
خوليا حسصن
باهةر شيعر بين ... هاورصكةم
كةذالَ ئيسماعيل

خؤثيشاندانةكةي ئاكرص ضي دةطةيةنص ؟!
سيروان ئةمين

ديمانةيةكي كورت لة طةلَ (جةلال بةرزنجي ) شاعيردا
سازداني : عةبدولَلآ سلصمان

بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " 2003 - هةولصر
آفیستا و زرادشت في النصوص الدینیة لدی الکاکائیین

فهمي کاکه‌يي
لماذا لم تبدأ محاكمة صدام بضحايا الانفالات و حلبجة!!
الدجيل قطرة في بحر الكيمياوي و الانفالات
هشام عقراوي
وجاء القول الفصل من أردوغان في الدستور.!
محسن جوامير _ كاتب كوردستاني
 ( حلبجة  و الانفال) في يوم الثقافة الدانماركية

شه مال عادل سليم
ثصشانطاي تايبةتي هونةرمةند " دارا ئارام"
  سةردار عةبدولَلآ

Oct 23, 2005 ذمارة  :271 خولي دووةم

هةندص زانياري سةبارةت بةطؤرة بةكؤمةلةكان وهةلوصستي ثارتي و يةكصتي بةرامبةريان
قادر نادر
وةرة با لةخودا بثرسين

ظينؤس فايق
ضةند ياداشتي بص مانا
بةشي دووةم
سالَح سووزةني
ثرس
بةكر ئةحمةد
دادطايي كردني تاوانباران لة لايةن دادوةر " أزطار محةمةد ئةمين"
فةهد طردةواني
عصراقصكي تذي لة أووداوي بص سينةما
موئةيد مةحمود(كاردؤ)

( ئصمةوسينةما)
متمانةيةكي بص ضرؤ
هةذار خؤشناو
شيعرصكي سةرخؤش
سةرهةنط حةمة سالَح
ديوان لة سةر ميري ئصمطيؤف
طوننار ئصكصلوف
وةرطصراني لة سويديةوة : أزطار شصخاني
ثةثولةكان

Stress
Bina Ali

GARIBIM
Dilgash Arif

Oct 24, 2005 ذمارة  :272 خولي دووةم

كؤمةلَطايةك لة ثؤليس
نيهاد جامي
دابةشكردني كؤمةلَطا بةسةر دوو هيَزي سياسي ماناي بةخشيني رِةهةنديي سياسي نية بة كؤمةلَطا، بةلَكو طواستنةوةي تيَرِوانيني خيَلَةكايةتي ثةيوةندية كؤمةلاَيةتيةكاني نيَو كؤمةلَطاي كوردية،.......................

ئةدؤنيس

و : عةبدولموتةليب عةبدولَلآ

تةحالوفاتي سياسي و بةيةكةوة كاركردن
ئاسؤ حامدي

بةهصز كردني دةسةلآتي " مةجمةعي تةشخيسي مةسلَةحةت"
بةهصز بووني رةفسةنجاني ياترسي خامةنةيي !
خةليل غةزةلَي

ثايز بة طؤضاني باوة
قوبادي جةلي زادة

 

أةنطي تيرؤر
حةمةفةريق حةسةن

أؤذ سارد دةكات
هةلَبذاردةيةك لة شيعري ئصديس طران
وةرطصراني لة سويديةوة: دلاوةر قةرةداغي

ديوان لةسةر ميري ئصمطيؤف
وةرطصراني لة سويديةوة : أزطار شصخاني

بؤضي عةمر موسا سةرداني مةزاري     
  شةهيداني كيميا باراني هةلَةبجةي نةكرد ؟
 
جةلال بةرزنجي

ئةرص من طوصم طران بووة يان عةمرو موسا ... واي طووت
فةهد طردةواني

ثةيامي ح.س.سؤران بؤ "ئؤرهان ثامووك"
نووسةري مةزني توركيا

بؤهةركةسصك ذياني مرؤظايةتي لا مةبةستة !
باوكي كارا

كورد ضي كةمترة لةو نةتةوانةي تر كةخاوةني دةولَةتن
ئةندازيار_ كةمال غةريب

  سيمنارصك بؤ بةرصز " ئةحمةد موعين "
  كؤرصك بؤ "هونةر محةمةد" - ذووري ئازادي و يةكساني
مةراسيمي خاتوو " مةرزية" لة شاري كؤلَن
  كؤرصكي زانياري بةخشين دةربارةي طؤرانكاري لة ياساكي WMO دا

زيارة عمرو موسى
خليل نوري

مصالحة بين من و من  يا سيد عمرو موسى .....!!
شه مال عادل سليم

فينوس فائق :
الشعر مساحة أوسع من الخيال و عبث من طراز فريد!
حاورها: الباحث الاستاذ نزار جاف

Be a Bee
by : Didar Masifi

Oct 25, 2005 ذمارة  :273 خولي دووةم

دادطاي تايبةتي ئصراق و دادوةرصكي كورد
شاخةوان شؤرِش

أؤذي 19ي ئؤكتؤبةري 2005 سةدامي ديكتاتؤر و هةندص لة تاوانكاراني ديكة لة هؤلَي دادطاي تايبةتي ئصراق دةركةوتن, ئةوةي سةرنجي زؤر كةسي أاكصشا, ئةو كؤبوونةوةية سةرةتاييةي دادطاكة لةلايةن كوردصك بة ناوي (أزطار محةمةد ئةمين) بةأصوةضوو. ضونكة كورد نةتةوةيةكي ضةوساوةي ناو ئصراق بووة و ئصستا كةسصكي ئةوان هاتووة ديكتاتؤر دادطايي دةكات >>>>>>>>>>

طوتاري ثياوبوون ..

طوتاري وةك باوك ليَكردني كورِ

زيرةك عةبدوللاَ
"
ثيَشكةشة بة دةسةلاَتي كوردي كاتيَك دواي ميَزطرديَك يا وتاريَك ثيَت دةلَيَت ثياوبة"

وةرطراني خةلآتي نؤبلَ و
كؤنة أؤشنبيراني ضةثي كورد
عةلي مةحمود محةمةد
ديموكراسي
ساتيرة ضيرؤك
محةمةد فةريق حةسةن
تةيب سالَح و موعجيزةي أؤمان
خوصندنةوةي أؤمان
محةمةد حسصن

ثينةدؤزي لة سياسةتدا  !
مةلا بةختيار و دادطايكردني سةدام
أزطار عومةر

كاك بةختيار لةم ووتارة بة حةماسةوة لة دةرطاي زوَر شت دةدا ، هةروةكو عادةتة نةطوَرِةكةشي ، ض لة سمينارةكاني ض لة نووسينةكاني ، بة هةلَرِشتني سةبةتةيةك لة موذدة و خوَشبيني ، بة دووثات كردنةوةي زارةوةكاني (سوَسيوَ-سياسي ) و جيوثوَليتيك و ستراتيذو هتد .. دةقيَك دةكاتة دياري ، تا بتوانيَ هاولآتي كورديش بكاتة شةريكي بوَضونةكاني ، هةتا بتوانيَ لة ثالَ ئةو دارِشتنة ليَواو ليَوي تةفائولة، هاولآتي كورد وةكو موَرفين ، قةلةقيةكاني لة ئايندةي خوَي و لة خويَندنةوةي واقيعانةي رِووداوةكاني رِوَذ لة بير بضيَتةوة .>>>>>>>>>>>>>>>>>>

نيشتمانصك لة خةون و نةوةيةك لة فةنا
عةبدولَلآ سلصمان ( مةشخةلَ)
جريوةكاني أووت بوونةوة
ئيسماعيل خورمالَي
شيعرو سحر
خةزعةل الماجدي
وةرطصراني : عةبدولموتةليب عةبدولَلآ
مرؤظصكي شادومان
دلاوةر قةرةداغي
ذووان (نةجيبة ئةحمةد) 30 سالَ لةطةلَ شيعردا
فةهد طردةواني

 
لةطولَةكاني بةهةشت تةنياتر
نامؤ سامان
ئاوصنةي دووةم
عةلي عةبدولكةريم
لةيادي ثايزة ذوانصك
سةرهةنط حةمة سالَح
ناسيني تؤ
كاوةي خةسرةو كاواني
كوردستان ثؤست تكاية طولَة طةشاوةكان هةلَمةوةرصنن
حاجي ئةنوةر

بة كامصراي " سمكؤ عةبدولكةريم " 2003 - هةولصر
  وةزيري أؤشنبيري دةنط بة دةستوور نادا
بؤية لة ثؤستةكةي لآدةبرص

( أؤذنامةي ضاودصر)

  ئايا هصرشي ئيسلامصكان لة ثصناو خوادا بووة - كامل نةجار - وةرطصراني : ئةحمةد فاتيح محةمةد   ( أؤذنامةي ضاودصر)

  ثرسةكاني ئافرةت لة هةردوو رةهةندي أامياري ئايينيدا - ناسر حامد ئةبو زصد - وةرطصراني : ئومصد عوسمان  ( أؤذنامةي ضاودصر)

  مالَي كةركوك بؤ مافةكان
 ئاطادارييةك بؤ خويَندكاراني بةرِيَزي زانكوَي سليَماني


     أصناس (كارةكاني تر)

لة أاديؤي (نةوا)وة
تةقينةوةي دوو ئؤتؤمبصلي خؤكوذي لة شاري سلصماني
سةرلة بةياني ئةمرؤ25-10  لة شاري سلصماني و لة نزيك طردةكةي سةرضنار لاي ميوانخانةي ئةبو سةنا
دوو ئؤتؤمبصل لة جؤري ( مازداو ئؤثلَ)بة كةذاوةي بةرصز (مةلا بةختيار)دا تةقينةوة و  بوونة هؤي طيان لة دةست داني 2كةس و برينداركردني 6 كةسي تر.
هةروةها لة كاتذمصر 10:45 دةقيقة هةمان أؤذ لة نزيك وةزارةتي ثصشمةرطة تةقينةوةيةكي تر أووي داوة و بؤتة هؤي طيان لة دةست داني 8-9 لة ثاسةواناني وةزارةتةكة . هةروةها دةزطاكاني ئاسايش خةريكي ثوضةلَ كردنةوةي ئؤتؤمبصلصكي بة مين أصذكراوي ترن لة ثصش ئؤتصلي ئاشتي .

Oct 27, 2005 ذمارة  :274 خولي دووةم

ضؤن لة هةلَبذاردني ئايندةدا خؤمان لة ليستي أةش بثارصزين
د. فايق محةمةد طولَثي

(ثاش هةلَبذاردنةكاني 29-1-2005 عيَراق  ،   نةتةوة يةكطرتووةكان  زانياريةكي باشي لة رِيَطةي  تؤرِي  رِيَكخراوةكاني ضاوديَري  هةلَبذاردنةوة  لةسةر هةلَبذاردنةكان  كؤكردةوة ، لةسةر  بنةماي  ئةو  زانياريانة ،  ثيَنج ثاريَزطا  لة كؤي هةذدة ثاريَزطاي  عيَراق  كةوتنة ناو ليستي رِةشي هةلَبذاردنةوة, كة ثاريَزطاي  سليَماني و هةوليَر و دهؤكي تيَدا بوو . ئةم هةلَسةنطاندنةي
( يؤئيَن ) بؤ هةلَبذاردنةكاني هةرصمي باشوري كوردستان  هةلَوصستصكي ضاوةرِوانكراو بوو )...........................

حيكايةتي فةرزةندةكان و باوكي موقةدةس
نيهاد جا
مي

ئةو ثةيوةندية ضية دةكةويَتة نيَوان هةريةكة لةحيكايةت و موقةدةس؟ ديارة لةنيَوان حيكايةت و موقةدةس ثةيوةنديةكي هاوبةش هةية كة هةريةكةيان بؤ بةردةوامي بةخشين بةخؤي ثيَويستي بةوةيتر دةبيَت، بةوةي ضؤن موقةدةس بيَحيكايةت هيض مانايةكي نية بةهةمان شيَوةش حيكايةت بةبص موقةدةس تواناي ئةوةي نية دريَذة بةخؤي بدات، بؤية لةئامادة بووني هةريةكيَكيان ثيَويستمان بةوة دةبيَت كة ئةويتريش بيَنينة ناو رِووبةري زمان، تاوةكو بةيةكةوة تواناي بةرزكردنةوةي دةلالةتةكاني نووسينيان هةبيَت، >>>>>>>>>>

شيكردنةوةي ثرؤسةي داهصنان
بةشي يةكةم
وةرطصراني : عةبدولموتةليب

ئايا ئيسلامي باشي ئيَستا  ,
ئيسلامي توندِرةوو(ئيَكسترِم) ي  ئايندةية؟
جةلال بةرزنجي

ثرؤسةيةكي ضةواشةكارانةو ئةنجامصكي شةرمنؤكانة
هيدايةت مةلا عةلي

دةستور :   "بةلًَص"   يان   "نا"  ؟
     (بةشي ضوارةم و كؤتايي) 

 

درؤي شاخداري برايةتي , دواي بيست و دوو سالَ
نوري بصخالَي

خةوخؤش ثةرلةمانتاري ئازيز
زيرةك عةبدوللاَ

 

بةرطري كردن لة شؤرشي ئؤكتؤبةر
"سالَطةردي 88 سالَةي شؤرشي أووسيا"
ئازاد ئارمان

أاثةريتين
حةمة كاكة أةش

ئةمجارةش نةياران تيرةكانيان دا لة بةرد
سةعيد كاوة

ضؤن دةتوانم بصذم
وةرطصراني : أزطار شصخاني

ئةمير تاهري و عةلي مةحمود محةمةد
ئاسؤ بياةريي

ئةنجامدةراني كردةوة تيرؤريسيةكاني سلصماني ئةبصت أيسوا بكرصن
زمناكؤ عةزيز

 سيمنارصكي دةرووني بؤ أزطار بوون لة فشاري دةرووني بصتاقةتي
  سيمنارصك بؤ بةرصز " ئاسؤ كةمال" - ذووري ئازادي و يةكساني

امريكا تعترف بكوردستان
محسن جواميرـ كاتب كوردستاني


  سةردار عةبدولَلآ ( كارةكاني تر)

      كالَص
Diversity in the European Union
Can a Polish plumber milk an Irish caw?
by:Sardar Aziz


أؤذنامةيةكي طشتي ئازادة دوو هةفتة جارصك دةردةضصت
ذمارة 1

Oct 28, 2005 ذمارة  :275 خولي دووةم

ية كةم دانيشتني دادطايي كردني
سة دام و ياوةراني
ض
ةند سةرنجيَك
رؤستةم شارةزووري

ئيَمةي كورد هةميشة و تا قيامةتيش ، هةموو برِياريَكمان ، تةنانةت ئةطةر ضارةنووس سازيش بيَت ، لة سةر سؤزو ئاتيفة بنيات دةنيَين , زؤر كةم دةطةرِيَينةوة بؤ لاي عةقل َ و زؤر كةم ثرسياريَك لة هؤش
دةكةين ، بؤية هةرضي هةلَي دةضنين رةشةبايةك تيَكو لوولي ئةدات

........................

نةفيكردنةوةي بةها هاويةكة ئينسانيةكان،
نةفيكردنةوي ئينسانيةتة
أةخنة لة فرة فةرهةنطي و نسبيةتي فةرهةنطي

نووسيني : حةميد تةقوايي
 
وةرطصر : سةمير نوري
سةركةوتني كةمثيني دذي دادطاي ئيسلامي لة كةنةدا زةمينةي سياسي بؤ أووبةأوو بوونةوةيةكي ثايةيي تيوةري لة دذي بزووتنةوة و أةوتة ثؤست مؤديرنيزمةكان كة خودي غةرب زةمينة خؤشكةر و أص ثصشاندةري بالآدةستي دين و لةوانة ئيسلامي سياسي لة زؤرلايةيني ذياني ئينسانةكان ، فةراهةم كرد ............................

نةتةوة يةكطرتووةكان
60  سالَ ئةرك و
ثرةنسيث ؟!


ئاسؤ عةبدوللةتيف

شةبةق
سيروان كارواني

 
سؤسيال ديموكراتي يةكصتي , يان سؤشيال ديكتاتؤر
دةرسيم ديبةطةيي

 
فليمصك بؤ دواندن  !

دلصر محةمةد
تاهير
وةلآمصكي كورتيش بؤ كاك " ئاسؤ " ...؟
عةلي مةحمود محةمةد
ضاوةأواني !
سةرطولَ عةزيزي
تاوانباري بضوك , تاوانباري طةورة دادطايي دةكات
سةدام لة قةفةسي تاوانباراندا
سةمير نوري
لاوانةوة
خالَة بةكر
بةرذةوةندي بةر تةسكي ثارتايةتي هةتا كوص و بؤضي
أصناس جاف
تيرؤريستان تةمةنيان كورتة
فةهد طردةواني
ثأ بة ئةو , ماضي أوحي تةنيايي
تةها سلَصمان

 
سالَصك بةسةر "ريفؤرم"دا
لةنصوان ريفؤرم و شؤرشدا
خةبات عةبدولَلآ   (هاولآتي ذمارة 247)
ضاثكراوةي نوص

  ثرسة نامةي أيفراندؤم بؤ قوربانياني شاري سلصماني

  كؤرصكي ماتةميني بؤ ضلةي هونةرمةند " مةرزيية فةريقي "

ماوراء الدعابات السياسية
ماذا جاء يعفل عمرو موسى في كوردستان؟؟
فينوس فائق

H .S .  SORAN’S    MESSAGE   TO   TURKISH  WRITER , 
 MR.   ORHAN   PAMUK 
H. S. Soran


   سامان قادر - ( كارةكاني تر  )

Oct 29, 2005 ذمارة  :276 خولي دووةم

تكاية بة خةباتي   ثيَشمةرطايةتي و خوصني  شةهيدان ،  بةرد مةخةنة سةر ريَطةي  
رِيَنيسانسي  كوردستان  
  د.فايق  محةمةد طولَثي

رِؤشنبيراني  كوردستان  خةريكي  هةنطاوي سةرةتايين  بةرةو  ثيَكهيَناني  هيَزي  ئؤثؤزسيؤن ، لة  سةر  رِووي  سايتة  كورديةكان و  لاثةرِةي  هةندص  هةفتةنامةي بويَر  ، ضةندان  وتاري  سياسي و  هةندص  بةرهةمي  ئةدةبي  دةنوسريَت  كة  بؤن و تامي  رِةخنةي  جدي  ليَوةديَت . رِةخنة  لة  سياسةتي  باوي  ثةيرِةوكراوي  باشوري    كوردستان  .>>>>>>>

لينين و ئةدةب و هونةر
نامةكاني لينين


بةشي سصيةم


وةرطصراني : مةحمود محةمةد عوسمان

كاك فةتاح زاخؤي خةمت نةبص مامة خؤي وتي
حاجي ئةنوةر

نارنجيانة زؤر نارنجيانة لصت ئةأوانم
عةبدولَلآ سلصمان ( مةشخةلَ)

ضوار نووسةري تورك
لةسةر سةردانةكةي سةرؤكي هةرصمي كوردستان
أصبوار أةشيد

ئايا فيمينيسم لة ئصرانيش هةية ؟
نووسيني : سوهةيلا وةحدةتي نيا
وةرطصراني : سةيران رةحيمي

خةلَكي  كوردستان  شايستةي  ذياني  هاوضةرخي  وولاَتاني  ثيَشكةوتويي ئةم سةردةمةن ، نةك  طةرِانةوة  بؤ  ذياني ضاخي  بةردين
أصبين فاروق

ئةمن دوعايةكي دةكةم , ئةنطؤبرصن ئامين
فةهد طردةواني

لة ثةراوصزي دادطايي كردني (سةدام حسين)ي سةرةتاوانباردا
عةبدولَلآ مةحمود

 قصة العكال   ....... و عفية الرئيس !!
شه مال عادل سليم

لماذا خاطب بوش البارزاني بالرئيس؟
ردا على إنتقاد تركي

محسن جواميرـ كاتب كوردستاني
 سةردار عةبدولَلآ ( كارةكاني تر)

Oct 30, 2005 ذمارة  :277 خولي دووةم

 بؤضي  لةطةلَ بةشداريكردنم لة  هةلَبذاردن  ؟

((بابةتيَك بؤ طفتو طؤو قسة لةسةر كردن ))
عةلي مةحمود محةمةد
بةشي يةكةم

توركياو سةردانةكةي بارزاني بؤ كؤشكي سثي
كاوة ئةمين

ثياوصك بةأصوةية ....... بصت
بؤ براي هصذا كاك " فةتاح زاخؤي"
دلاوةر قةرةداغي

سةيريئةم ئاخافتنةي حكومةتي كوردستان ـ سلصماني بكةن سةبارةت بة دةركردني وةزيري رِؤشنبيري
قادر نادر

دووشيعري كورت
جةلال بةرزنجي

بةهةشتة سثيةكاني جةنطاوةر
حسصن ئةحمةد
بةياني باش , كةمال سةيد قادر
هةذار خؤشناو

لة حزوري دوريتا ئةي عةشق
ئاسؤ طؤران

لة ذصر شةثؤلةكاني خؤردا
سةرهةنط حةمة سالَح

 

عةمامةي أةش

ئارامي شصخ موحةمةد

 مالَي كةركوك بؤ مافةكان
  راطةياندني سةنتةري منالآن _ ليستي يةكةمي كؤمةكةكان
 ئصوارة كؤرصكي خوصندنةوةي شيعري شاعيري طةورةي سويدي " طؤنار ئيكصلصوف" بؤ رزطار شصخاني

 نوري كةريم  سةردار عةبدولَلآ ( كارةكاني تر)

The Effects of the War in Iraq on
Regionalism in the Middle East
Ghiath Naqishbandi

ثةثولةكان

  KWA MAFAKANMAN ?
roj ranjabr

 

Oct 31, 2005 ذمارة  :278 خولي دووةم

داكؤكييكردن لة د.كةمال سةيد قادر ، ثرةنسيثصكي سياسيي و مؤرالَيية !
خةتاب سايبر

طرتن و زيندانييكردني دكتؤر كةمال قادر، سةرةتايةكي سامناكة لة طولَمةزي ديمؤكراسيي و ئازاديي  رؤذنامةطةريي كورديدا كة حيزبة كوردييةكان بةطشتيي و هةردوو حيزبي دةسةلآتدار  بةتايبةتيي  ، بة نرخصكي هةرزان بةطةلي كوردستاني دةفرؤشنةوة. ............

ئه‌مڕۆ که‌مال سه‌ید قادر سبه‌ینێ که‌ماله‌کانیتر..!!
ئه‌ندازیار.که‌مال غه‌ریب ك
پێشه‌کی لێره‌وه‌ خوازیارم ده‌ستخۆشی بکه‌م له‌و خاوه‌ن قه‌ڵه‌مه‌ ‌ به‌جه‌رگانه‌ و ئه‌و ده‌نگه‌ دڵێرانه‌ی ، به‌ تایبه‌تی له‌ پاڵتاکدا به‌رز بوونه‌ته‌وه‌ له‌ هه‌موو ژووره‌کان بۆ پارێزگاری کردن له‌ که‌سێکی کورد ( هه‌ر که‌س بێت گرنگ نییه‌ ، هێنده‌ گرنگه‌ که‌ کوردێکه‌ و خۆی به‌ هاونیشیتمانی کوردستان ده‌زانێت). .......

كةركوك و هةلَوصست

ئاسؤ حامدي

ديمانةيةك لةطةلَ "عةبدولمةتةليب عةبدولَلآ"
سازداني : مةريوان هةلَةبجةيي

سةليبصكي سوور
قوبادي جةلي زادة

ثةيظ
ئةلَقةي
30
ظينؤس فايق

"دةنطدان و دةستوور" دةرطاي كام ديموكراسية دةخاتة سةرثشت
خةسرةو ساية

لةثاش دةستوور ململانيَكان لةكوصي هاوكيَشةي سياسي عيَراقدان
هؤشيار عةبدول عةزيز

هةرثيَكهاتةو قةوارةيةكي سياسي و نةتةوةيي و ئاييني ، بؤ خؤي هةلَطري كؤمةلَيَك ثرؤذةو برِياري تايبةتة و بةبص خويَندنةوةو شرؤظة كردنيشي مةحالَة بتوانص لة كات وساتي خؤيدا و بةشيَوةيةكي بابةتيانة كار لةسةر جص بةجص كردني بكات   بةتايبةت لةكاتيَكدا كة تابلَؤي سياسي  و كؤمةلآيةتي و ئابووري و ئةوقةوارةية تيَك ضرِذاو ئالَؤز بيَت و سةرلةبةري دةرنةكريَت ،>>>>>>

تؤبارانصكي سةرشصتي
كاوةي خةسرةو كارواني

ثانؤراماي ديموكراسي و كاك فةتاح زاخؤي و بزوتنةوةي ريفراندؤم
فةرةيدون حمةمة رةشيد

سص هؤنراوةي
عةبدولناسر ئةحمةدي

  بةشداريكردني كؤمةلَةي لاواني لة شاري  يؤتؤبؤري ولآتي سويد لة ظستيظالَي سالآنةي كؤمةلَةكان